info@rusynacademy.sk

Symbolika

Poslanie

Prezident

Gubernátori

Členovia-radcovia

 

Naše poslanie

Na Slovensku vznikla Akadémia rusínskej kultúry

 

NAŠE POSLANIE

 

Svetová akedémia rusínskej kultúry je akademická a charitatívna inštitúcia založená Stevenom Chepom v roku 2002 s cieľom stimulácie novej práce a zachovania bohatstva a krásy rusínskej kultúry v prospech celého ľudstva.

 

Konkrétne ide o:

 • Iniciovanie nových aktivít na báze rusínskych reálií.

 • Podporu tvorivých talentov, prezentácií a výstav vo svete. 

 • Dokumentáciu rusínskej súčasnosti, zachovanie informácií o histórii, kráse a originálnosti rusínskej kultúry.

 • Uznanie svojbytnej rusínskej kultúry a udelenie titulu „Člen akadémie“ významným osobnostiam, ktoré považujú rusínsku kultúru za významný komponent svojho života a významnou mierou prispeli k jej rozvoju.

 • Uznanie a ocenenie významných výsledkov v rozvoji rusínskej literatúry a kultúrno-národnostného života Rusínov bronzovou soškou karpatského medveďa (tzv. „rusínskym Oskarom“) a finančnou prémiou od mecenáša Stevena Chepu. Ide o Cenu Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru a Cenu za významný prínos pre rusínsky národ. Tieto ceny sa udeľujú každoročne, s výnimkou toho roku, v ktorom v danej sfére neboli dosiahnuté dostatočné výsledky alebo bol nedostatok financií.

 • Publikovanie zoznamu rusínskych talentov a osobností s cieľom udržiavania priateľských kontaktov medzi Rusínmi na celom svete.

Svetová akadémia

 • Individuálne členstvo je predmetom akademickej klasifikácie na základe návrhu výkonného orgánu Svetovej akadémie rusínskej kultúry.

Národné akadémie v jednotlivých štátoch

 • Majú právo vzniknúť len so súhlasom Svetovej akadémie rusínskej kultúry. 

 • Individuálne členstvo vzniká na základe odporúčania resp. po výzve výkonného orgánu akadémií jednotlivých štátov, teda národných akadémií. Konkrétne členstvo v Akadémii rusínskej kultúry v Slovenskej republike vzniká, keď ku členstvu jednotlivé osobnosti odporučí, resp. vyzve výkonný orgán, t. j. dvaja guvernéri: o. František Krajňák a Alexander Zozuľák. 

 • Členstvo národných akadémií vo Svetovej akadémii rusínskej kultúry je reálne po schválení výkonného orgánu svetovej organizácie.

Národné akadémie sú dôležité pre:

 • Rozvoj miestnej iniciatívy.

 • Miestne stretnutia Rusínov.

 • Iniciovanie podpory zo strany miestnych úradov.

 • Organizovanie miestnych kultúrnych aktivít a výstav.

 • Rozvoj jazykových kompetencií (používanie rusínskeho a štátneho jazyka).

 • Členstvo zainteresovaných predstaviteľov nerusínskej národnosti.

 • Iniciovanie štátnej podpory rusínskym organizáciám v prospech občanov vlastnej krajiny.


Na Slovensku vznikla Akadémia rusínskej kultúry

 

Vznik novej rusínskej inštitúcie je vždy sprevádzaný dohadmi: Prečo vznikla? S akým cieľom? Všetko nové vyvoláva  záujem, hlavne v rusínskych reáliách, lebo od nového sa očakáva aj nová kvalita.

 

Práve na slávnostnom ustanovujúcom zhromaždení Akadémie rusínskej kultúry na Slovensku, ktorá sa uskutočnila  10. septembra 2005 v Prešove, sa diskutovalo o spomínaných otázkach. Na ustanovujúcom zhromaždení sa zišla skupina 17 osobností z rôznych oblastí rusínskeho kultúrno-spoločenského, vedecko-osvetového a národnostne-náboženského života Rusínov na Slovensku. O poslaní a štruktúre akadémie, ako aj o tom, že deň predtým začala fungovať webová stránka akadémie v troch mutáciách (rusínskej, slovenskej a anglickej), ktorá bude prinášať nielen informácie o Akadémii rusínskej kultúry na Slovensku, o Svetovom kongrese Rusínov so sídlom tiež na Slovensku, ale aj z rôzných sfér života Rusínov v Slovenskej republike v podstatnej miere, ale v menšej miere aj vo svete, informoval na úvod tohtoročný laureát Ceny za významné dielo pre rusínsky národ (udeľuje ju Karpatorusínske výskumné cetrum v Ocale, štáte Florida v USA a jej mesenášom je Steven Chepa z Toronta) a guvernér akadémie pre svetskú oblasť Mgr. Alexander Zozuľák. Ako zdôraznil, hlavným poslaním tejto akademickej a charitatívnej inštitúcie je iniciovať a podporovať novú kvalitu hlavne v oblasti rozvoja rusínskej kultúry. Vo svojom programe akadémia ma za cieľ podporovať mladé talenty, prezentovať a fixovať rusínsku súčasnosť, históriu, kultivovať jazykovú a literárnu kultúru. V rámci akadémie začali pracovať sekcia jazykovedy, literatúry, histórie, etnografie, výtvarného a divadelného umenia, politiky, masmediálna, mládežnícka či náboženská sekcia.

 

Za druhého guvernéra za duchovnú oblasť bol vybraný o. František Krajňák, zanietený rusínsky národovec a rusínsky gréckokatolícky duchovný z Medzilaboriec, ktorý prítomných informoval o veciach v náboženskom živote Rusínov. Náboženský život považuje za súčasť kultúrneho života každého národa, vrátane Rusínov. Veľký význam pripisuje rusínskemu jazyku  ako liturgickému a pastoračnému v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, preto poukázal aj na  potrebu prekladov liturgických kníh do rusínského jazyka. F. Krajňák je v tejto oblasti veľmi aktívny, no nie vždy nachádza pochopenie u cirkevnej vrchnosti. Avšak nevzdáva sa a  pracuje ďalej, po preklade a vydaní Evangélií a apoštov na nedele a sviatky celého roka spolu s inými zanietencami prekladá do rusínskeho jazyka inú náboženskú literatúru, v súčasnosti dokončuje Evangeliá podľa Mateja a Mareka, no či dostane imprimatúr na ich vydanie od diecézneho biskupa Mons. Jána Babjaka, SJ, v Prešove, to je otázne. K tejto téme sa pripojil vo svojom vystúpení aj o. Josafat Timkovič, tiež autor niekoľkých zaujímavých, hlavne církevných kníh, ktorý v tejto dobe pracuje nad publikáciou Rusíni a baziliáni v cirkevných dokumentoch, lebo on sám je Rusín a člen radu baziliánov. Okrem iného vyslovil myšlienku, že nemáme prečo byť pesimisti, lebo 35 tisíc gréckokatolíkov na Slovensku, ktorí si pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2001 uviedli ako materinský jazyk  rusínsky, to je veľký a vzácny duchovný potenciál. A je len na nich, ako sa budú starať o svoju duchovnú a národnostnú potravu. Čo si nadobudnú, to budú mať.

 

V diskusii vystúpili predseda rusínskej kultúrno-národnostnej organizácie s pôvodným názvom Ruský klub – 1923 Mgr.  Gabriel Beskyd, spisovateľka a dlhoročná kultúrna pracovníčka Mária Girová, autor doterajších skoro všetkých rusínskych učebníc pre základné školy Ján Hrib, jeden z kodifikátorov rusínskeho jazyka a v súčasnosti aj jeden z autorov nových zmien v jeho pravopise po desiatich rokoch od kodifikácie – doc. PhDr. Vasiľ Jabur, CSc., rusínska novinárka  a aktivistka vyučovania rusínskeho jazyka na základných školách v SR PhDr. Kvetoslava Koporová, spoluautorka učebníc rusínskeho jazyka pre stredné školy, zostaviteľka zborníkov rusínskej literatúry a odborná asistentka Oddelenia rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity PhDr. Anna Plišková, novinárka, spisovateľka a laureátka Ceny Alexandra Duchnoviča za rusínsku literatúru – PhDr. Mária Maľcovská a rad iných, ktorí sa vyjadrovali k téme profesionalizácie práce v rusínskom národnostnom živote a zdokonaľovania rusínskeho literárneho jazyka na akademickej pôde, v školách, médiách a pod.

 

Vzájomná spolupráca s Rusínmi v iných krajinách má hlavne od roku 1989 už svoju tradíciu. Na Slovensku preto novovzniknuvšia akadémia má na čom budovať. Veď kodifikácia rusínskeho jazyka v roku 1995 (ako najväčší úspech rusínskeho národnostného života), rusínske vysielanie v rozhlase, televízii, rusínske Divadlo Alexandra Duchnoviča, rusínska periodická a neperiodická tlač (má už 15-ročnú novodobú tradíciu), rusínska literatúra, rusínski duchovní a ich úsilie zaviesť rusínsky jazyk ako jazyk liturgický, vyučovanie rusínskeho jayyka a kultúry na základných, strednej a vysokej škole – v tom sa zaslúžili aj mnohí zakladajúci členovia novovzniknuvšej Akadémie rusínskej kultúry na Slovensku a v  týchto oblastiach majú pred sebou veľmi veľa práce členovia-radcovia akedémie pod vedením obidvoch guvernérov. Preto zaželajme novej rusínskej inštitúcii pevné základy a úrodnú pôdu, na ktorej, veríme, zožne novú a kvalitnú úrodu.

 

                                                                                       PhDr. Mária MAĽCOVSKÁ,

                                                                                       Prešov

 

(Z rusinčiny preložil, skrátil a upravil: A. Z., celý článok je možné prečítať si v rubrike TLAČ: „Народны новинкы“ č. 35 – 41 / 2005, str. 1 na našej webovej stránke.)