info@rusynacademy.sk

         
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Divadlo

Ekonomika

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

 

 

Zo zápisnice

 

z rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny dňa  30. júna 2008 na Úrade vlády SR

 

3. Informácia o národnostnom vysielaní Slovenskej televízie.

 

Štefan Nižňanský, generálny riaditeľ Slovenskej televízie

1/ Informoval o vypracovaní komplexnej informácie o národnostnom vysielaní Slovenskej televízie („STV“) na zasadnutie Rady. 

2/ Uviedol, že STV bude v rámci prípravy jesennej programovej štruktúry prihliadať aj na posilnenie redakcie v Košiciach, ktorá zabezpečuje národnostné vysielanie.   

Bohumír Bobocký, predseda Rady Slovenskej televízie

1/ Prezentoval informáciu o národnostnom vysielaní STV:

-          STV vysiela pre národnostné menšiny a etnické skupiny na programovom okruhu STV 2;

-          od roku 2006 kontinuálne stúpa objem výroby a vysielania programov pre príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín;

-          na rok 2008 sú naplánované náklady na financovanie vysielania pre maďarskú národnostnú menšinu vo výške 11,6 mil. Sk; pre ostatné národnostné menšiny je naplánovaná suma vo výške 8,3 mil. Sk;

-          na zabezpečenie výroby a vysielania programov pre príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín sú zriadené dve Redakcie národnostného vysielania:

-          Redakcia v Bratislave, ktorá zabezpečuje výrobu a vysielanie národnostného vysielania pre príslušníkov maďarskej menšiny;

-          Redakcia v Košiciach, ktorá v spolupráci s televíznym štúdiom v Banskej Bystrici zabezpečuje   výrobu a vysielanie národnostného vysielania pre príslušníkov ostatných národnostných menšín a etnických skupín;    

-          v rámci tzv. Mix magazínov sa vysielajú príspevky z podujatí a života ľudí, ktorí pochádzajú z Číny, Afganistanu, Egypta, Sýrie, Jemenu alebo Vietnamu;

-          Rada STV pravidelne vyhodnocuje vysielanie programovej služby vrátane vysielania pre príslušníkov   národnostných   menšín   a   etnických   skupín.  Pri  hodnotení  Rada  STV

vychádza aj z externých posudkov, ktoré sú súčasťou Výročnej správy. Všetky posudky sú uvedené na internetovej stránke.

2/ Uviedol, že v súčasnosti je problémom dominancia športového programu na programovom okruhu STV 2, ktorá spôsobuje nestabilitu vysielacích časov pre príslušníkov národnostných menšín.

 

Ľuba Koľová, vedúca Národnostného vysielania STV

Informovala, že podľa „Koncepcie vysielania pre národnostné menšiny“ v STV vysiela aj Česká televízia a Slovenský rozhlas.   

 

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR a predseda Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny

1/ Privítal informáciu pána Bobockého o vysielaní STV aj o živote etnických skupín pochádzajúcich z Číny, Afganistanu a iných krajín, pretože v budúcnosti bude potrebné venovať sa aj týmto skupinám.

2/ Otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.

 

Ľuba Koľová, vedúca Národnostného vysielania STV

1/ V reakcii uviedla, že zámerom bolo, aby v utorok boli v programovej štruktúre zastúpené jednotlivé národnostné menšiny a súčasne, aby pribudli aj ďalšie menšiny. 

2/ Informovala, že v roku 2007 sa začalo s vysielaním ázijských magazínov, pretože v Slovenskej republike v súčasnosti žije značný počet obyvateľov pochádzajúcich z Ázie a je potrebné informovať aj o týchto etnických skupinách.  

 

Štefan Nižňanský, generálny riaditeľ Slovenskej televízie

1/ Poďakoval sa za povzbudivé slová adresované STV od účastníkov zasadnutia Rady.

2/ Uviedol, že v zmysle zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) bude STV do roku 2012 povinná zabezpečovať 4 programové služby a zabezpečiť digitálne vysielanie. V súčasnosti je problémom dominancia športu na STV 2, ktorá vysiela národnostné vysielanie a je určená pre náročného diváka. Z uvedených dôvodov je pre STV prioritou zabezpečiť vysielanie tretieho športového okruhu a stabilizovať program na STV 2. 

3/ Požiadal členov Rady o spoluprácu pri výbere vhodných moderátorov národnostných magazínov, ktorých STV odborne pripraví. 

 

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR

Položil otázku, akým spôsobom boli v STV zaznamenané 54. Slávnosti kultúry Rusínov a Ukrajincov Slovenska vo Svidníku, ako aj 13. ročník Sviatku kultúry a vzájomnosti Karpatských Nemcov v Kežmarku, ktoré patria k hlavným kultúrnym podujatiam príslušníkov národnostných menšín.

 

Ľuba Koľová, vedúca Národnostného vysielania STV

V nadväznosti na otázku PPVL Dušana Čaploviča uviedla, že 13. ročník Sviatku kultúry a vzájomnosti Karpatských Nemcov v Kežmarku bol v STV zostrihaný v národnostnom magazíne. Slávnosti kultúry Rusínov a Ukrajincov Slovenska vo Svidníku boli naposledy odvysielané v STV v roku 2000, pričom predtým boli kontinuálne odvysielané. Snahou STV je vysielať uvedené podujatia, ale je to finančne a technicky náročné.   

 

Ivan Laba, Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky

1/ Požiadal pána Nižňanského, aby v STV v budúcnosti odvysielala Svidnícke slávnosti aspoň v krátkom zostrihu a o posilnenie redakcie v Košiciach.   

Štefan Nižňanský, generálny riaditeľ Slovenskej televízie

V nadväznosti na požiadavku pána Labu uviedol:

1/ STV pripravuje zmenu organizačnej štruktúry, ktorá bude pripravená do konca leta a následne bude predmetom rokovania Rady STV. V rámci novej organizačnej štruktúry sa uvažuje o posilnení redakcie v Košiciach a v Banskej Bystrici z personálneho a technického hľadiska.

2/ STV je pri spracovaní záznamov a vysielania niektorých podujatí limitovaná zmluvnými záväzkami o prenose konkrétnych podujatí, ako aj vlastnými finančnými a prenosovými kapacitami. V tejto súvislosti STV očakáva, že uvedené otázky sa vyriešia v rámci pripravovanej zmluvy STV so štátom.

 

Ivan Bandurič, Rusínska obroda na Slovensku

Požiadal predsedu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny Dušana Čaploviča o účasť na spoločnom stretnutí zástupcov rusínskej národnostnej menšiny a ukrajinskej národnostnej menšiny, v rámci ktorého by sa prerokovali zásadné otázky obidvoch národnostných menšín.

 

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR

V reakcii na pána Banduriča potvrdil záujem o uvedené stretnutie, ktoré by sa mohlo vykonať v auguste na východnom Slovensku.

 

Bohumír Bobocký, predseda Rady Slovenskej televízie

1/ Uviedol, že vedenie STV predloží Rade STV aktualizovaný návrh rozpočtu doplnený o finančné prostriedky, ktoré sú určené na 3. programový okruh. Rada STV privíta a posúdi všetky návrhy.  

2/ Zdôraznil, že napriek začatiu vysielania 3. programového okruhu od 8. 8. 2008, tento bude zo začiatku dostupný len pre 60% domácností, a preto sa bude musieť časť športu vysielať aj na STV 2.   

3/ Uviedol, že Rada STV vidí najväčší priestor pre zvýšenie prostriedkov na vysielanie programov pre príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín prostredníctvom zmluvy so štátom. 

 

7. Závery

 

Závery Rady k Slovenskej televízii:

1/ Rada vzala na vedomie informáciu o národnostnom vysielaní Slovenskej televízie poskytnutú generálnym riaditeľom Slovenskej televízie pánom Štefanom Nižňanským, predsedom Rady Slovenskej televízie pánom Bohumírom Bobockým a vedúcou Národnostného vysielania Slovenskej televízie pani Ľubou Koľovou. 

2/ Rada odporučila, aby príslušníci národnostných menšín zastúpení v Rade, ako aj ich experti odporučili Slovenskej televízii vhodných kandidátov na moderátorov národnostných magazínov. 

3/ Rada odporučila, aby Rada Slovenskej televízie konzultovala prípravu vysielacej a programovej štruktúry národnostného vysielania s pracovnou skupinou zloženou zo

Za správnosť

JUDr. Marek Lisánsky, tajomník Rady

(Zvýraznený text – redakcia webovej stránky.)