info@rusynacademy.sk

         
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Divadlo

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

 

ŠTIPENDIUM STEVENA CHEPU VO SFÉRE

RUSÍNSKYCH ŠTÚDIÍ

 

Štipendium Stevena Chepu bolo založené v roku 2001 pri Centre európskych, ruských a euroázijských štúdií (CERES) Torontskej univerzity.  Cieľom štipendia je stážovanie pri Torontskej univerzite ašpirantov, vedcov a kultúrnych aktivistov z európskej domoviny, ktorí pracujú nad rôznymi aspektmi karpatskorusínskych štúdií. Štipendium sa dáva každý rok na čas od dvoch (minimálne) do štyroch mesiacov počas akademického roku (september – jún). Osobám, ktoré dostanú Štipendium Stevena Chepu, bude hradená cesta lietadlom do Kanady a späť, povinné zdravotné poistenie provincie Ontario a k tomu bude poskytnutá finančná čiastka v sume 1 600 kanadských dolárov na mesiac. Z tejto sumy štipendista si musí zaplatiť bývanie, ktoré bude preňho pripravené. Štipendista bude mať voľný prístup do knižničných fondov Torontskej univerzity a aj do verejných programov Centra európskych, ruských a euroázijských štúdií. Osoby, ktoré majú záujem o štipendium, musia podať žiadosť s krátkou (nie viac ako dve strany) charakteristikou, v ktorej predstavia cieľ a plán svojich štúdií. K tomu sa žiada priložiť, alebo poslať v samostatnej obálke, jeden doporučujúci list. Všetka korešpondencia musí byť poslaná na adresu:

 

Dr. Robert Austin

Steven Chepa Fellowship

Uviversity of Toronto

CERES – Munk Centre

1 Devonshire Place

Toronto, Ontario M5S 3G3

CANADA

 

 

Každoročne od roku 2002 Steven Chepa sumou 5000 kanadských dolárov podporuje náučnú 2-3 mesačnú stáž na Torontskej univerzite v Kanade pracovníkom, ktorí sa zaoberajú rusinistikou. Doterajší účastníci pobytov:

 

2002

Anna Plišková (Slovensko)

 

2003

Boris Varga (Srbsko a Čierna hora)

 

2004

Peter Purdeš (Slovensko)

 

2005

Maria Lendel (Ukrajina)

 

2007

Міchal Fejsa (Srbsko)