info@rusynacademy.sk

         
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Dedina

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

back

Historické a literárne dielo Mikuláša Beskyda

Podpredseda vlády SR D. Čaplovič dostal do rúk 11 najpálčivejších problémov Rusínov

Prvá rusínska akcia v Slovanskej študovni

Bol urobený prvý krok vo vzájomnom tolerovaní a spolupráci ...

Rezolúcia zo spoločného stretnutia SARO a ROS

Hlavná priorita – školstvo

Rezolúcia zo zasadnutia výkonného výboru SARO

Asociácia jedného bratislavského „policajta“. Koho bude združovať?!

Na Slovensku vznikla asociácia rusínskych organizácií

Uznesenie delegátov Ustanovujúcej schôdze SARO

 

RUSÍNSKY KULTÚRNO-OSVETOVÝ SPOLOK

A. DUCHNOVIČA V PREŠOVE

v spolupráci so

SLOVENSKOU ASOCIÁCIOU RUSÍNSKYCH ORGANIZÁCIÍ

usporiadal

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ SEMINÁR

 

HISTORICKÉ A LITERÁRNE DIELO

 

MIKULÁŠA BESKYDA

 

ktorý sa uskutočnil dňa 13. októbra 2007 o 9.00 hod. v reštaurácii GRAND (prízemie) na Námestí legionárov č. 5

 

Otvorenie:

Mgr. Gabriel Beskyd, predseda Rusínskeho kultúrne-osvetového spolku A. Duchnoviča v Prešove, Duchnovičovo nám. č. 1

Referáty:

PhDr. Stanislav Konečný, CSc. (Slovensko): Mikuláš Beskyd a jeho význam v rusínskom

národnom hnutí.

PhDr. Mária Maľcovská (Slovensko): Odkaz literárno-výskumnej práce v dielach Mikuláša Beskyda.

Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. (Slovensko): Mikuláš Beskyd, jeho historické práce a ich vplyv na názory a činnosť rusínskej politickej reprezentácie.

Prestávka (20. minút)

Mgr. Gabriel Beskyd (Slovensko): Mikuláš Beskyd v spomienkach môjho detstva mladosti. Začiatky výskumnej práce jeho diela.

PhDr. Kvetoslava Koporová (Slovensko): Mikuláš Beskyd a jeho dielo v periodikách od roku 1947, ale hlavne v rusínskych periodikách po roku 1989.

Mychajlo Alamašij (Ukrajina): Kultúrno-osvetový spolok A. Duchnoviča v Užhorode a aktivity Mikuláša Beskyda v čase 1. Československej   republiky.

Dr. Tibor Mikloš Popovič (Maďarsko): Mikuláš Beskyd v aktivitách Kultúrne-osvetového spolku BUDITELIA (ÉBRESZTO) v Maďarsku.

Mgr. Valerij Paďak, CSc. (Ukrajina): Zrod a vydanie publikácie Nikolaj Beskyd na blaho Rusínov.

 

Záver:

Mgr.: Gabriel Beskyd: Zhodnotenie medzinárodného vedeckého seminára.

 

            Akcia bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Podpredseda vlády SR D. Čaplovič dostal do rúk

11 najpálčivejších problémov Rusínov

 

● Na koniec stretnutia trojčlennej delegácie s podpredsedom vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny D. Čaplovičom (druhý sprava) bola urobená táto fotografia, na ktorej sú: (zľava) námestník generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea v Bratislave P. Mešťan, riaditeľka Múzea rusínskej kultúry v Prešove O. Glosíková a podpredseda Slovenskej asociácie rusínskych organizácií a výkonný tajomník Svetovej rady Rusínov A. Zozuľák.

Fotka: K. Kuczmanová

 

Kedy a ako? Bolo to 11. júla 2007, keď na Úrade vlády SR jej podpredseda pre ľudské práva a národnostné menšiny prijal trojčlennú delegáciu, v ktorej boli: námestník generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea v Bratislave Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc., riaditeľka Múzea rusínskej kultúry v Prešove PhDr. Oľga Glosíková, DrCs. a podpredseda Slovenskej asociácie rusínskych organizácií a výkonný tajomník Svetovej rady Rusínov Mgr. Alexander Zozuľák. Témami stretnutia boli tieto otázky: informacia o výsledkoch plenárneho rokovania 9. Svetového kongresu Rusínov 22. – 23. júna 2007 v Siughetu Marmaţiei v Rumunsku, vydanie v slovenskom jazyku najnovšej knihy Prof. Paula Roberta Magocsiho Narod nîvydky: ilustrovana istorija karpatorusînov, budova Múzea rusínskej kultúry v Prešove a 11 najpálčivejších problémov Rusínov na Slovensku, ktoré v dokumente (uverejňujeme ho nižšie) odovzdal A. Zozuľák. O týchto záležitostiach sa aj hovorilo a podpredseda vlády v mnohom prisľúbil svoju pomoc, čo by malo byť ďalším krokom vred v rozvoji kultúrno-národnostného života Rusínov na Slovensku.

A.Z., 16. 7. 2007

 

Prvá rusínska akcia v Slovanskej študovni...

 

Obálka najnovšej knihy Prof. Paula Roberta Magocsiho – Narod nîvydky (Národ znikadiaľ), ktorá vyšla už v troch verziách – rusínskej, anglickej, ukrajinskej a v roku 2007 ešte vyjde v jazyku slovenskom, rumunskom a poľskom.

... Štátnej vedeckej knižnici v Prešove sa uskutočnila 16. februára 2007, a to hneď veľmi významná – prezentácia dvoch najnovších kníh spojených s menom Paula Roberta Magocsiho, profesora Torontskej univerzity a člena Kanadskej kráľovskej akadémie vied – NAROD NîVYDKY (NÁROD ZNIKADIAĽ) a CARPATHO-RUSYNS AND THEIR NEIGHBORS (KARPATSKÍ RUSÍNI A ICH SUSEDIA).

Prvú z kníh napísal sám autor a bola prezentovaná v troch verziách – rusínskej, anglickej a ukrajinskej. Druhú zostavili traja profesori z USA Bogdan Horbal, Patricia A. Krafcik a Elaine Rusinko a je to zborník vedeckých článkov na tému rusinistiky, do ktorého prispelo 23 autorov z rôznych štátov, ktorí napísali svoje príspevky v piatich jazykoch. Medzi nimi nechýba ani jazyk rusínsky zo Slovenska, v ktorom je napísaný článok Rusînskyj jazyk u svitľi peršych zmin pravyl pravopysu Doc PhDr. Vasiľa Jabura, CSc. a PhDr. Anny Pliškovej, PhD., pracovníkov Oddelenia rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu regionálnych a národnostných štúdii Prešovskej univerzity. Okrem nich sa v tejto publikácii prezentovali aj ďalší vedeckí pracovníci zo Slovenska, a to Prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., Prof. PhDr. Peter Švorc, CSc., PaedDr. Marián Gajdoš, CSc. a PhDr. Stanislav Konečný, CSc. Traja autori zo Slovenska boli prítomní aj na slávnostnej prezentácii knihy Carpatho-Rusyns and their Neighbors, a to A. Plišková, S. Konečný a P. Švorc. Tento zborník sa pripravoval vo veľkom utajení pred  P. R. Magocsim, lebo to malo byť prekvapenie pre neho a darček venovaný jemu ako jednému z najvýznamnejších historikov svetového mena k jeho 60. narodeninám v roku 2006, čo sa aj podarilo.

Slávnostnú atmosféru na začiatok prezentácie kníh v Slovanskej študovni ŠVK v Prešove navodilo vystúpenie časti členiek súboru Šariš Základnej umeleckej školy M. Moyzesa v Prešove pod vedením ich učiteľa a vedúceho súboru J. Piroha, čo potešilo všetkých prítomných.

Čestnými hosťami prezentácie boli: (zľava doprava) Prof. PaedDr. Š. Šutaj, DrSc., Prof. PhDr. P. Švorc, CSc. (mal odborný výklad ku zborníku Carpatho-Rusyns and their Neighbors), Prof. PhDr. P. R. Magocsi, PhD. a PhDr. S. Konečný, CSc (mal odborný výklad ku knihe Narod nîvydky), ktorých privítala riaditeľka ŠVK v Prešove Mgr. V. Zavadská, ktorej pre Slovansku študovňu ŠVK podaroval najnovšie cenné knihy P. R. Magocsi. V pozadí je organizátor akcie a moderátor večera Mgr. Alexander Zozuľák.

 

Prezentácia oboch kníh bola na dobrej úrovni a obohatila kultúrno-národnostné dianie nielen Rusínov v Prešove, ale aj širšej čitateľskej obce iných národnosti. Pripravila ju Slovenská asociácia rusínskych organizácií v spolupráci s Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove.

A. Z., fotky P. Krajňáka, 17. 2. 2007


Bol urobený prvý krok vo vzájomnom tolerovaní

a spolupráci ...

 

... medzi Slovenskou asociáciou rusínskych organizácií (SARO) a Rusínskou obrodou na Slovensku (ROS), ktorých čelní predstavitelia sa stretli v centre ROS v Prešove 8. februára 2007. Hlavným bodom stretnutia bolo vyriešenie otvoreného problému zastúpenia Rusínov Slovenska vo Svetovom kongrese Rusínov.

 

Tento problém mali vyriešiť predseda ROS Vladimír Protivňák a bývalý predseda SARO (v súčasnosti podpredseda) Alexander Zozuľák do konca roku 2006, čo im ukladalo uznesenie z posledného zasadnutia Svetovej rady Rusínov v poľskej Krynici. Do tohto termínu sa to nepodarilo, ale stalo sa tak až na spomenutom spoločnom zasadnutí 8. februára 2007. Na ňom bol prediskutovaný rad otázok, ktoré vznikli medzi obidvomi organizáciami. Jednanie sa nieslo v spokojnom a konštruktívnom duchu s cieľom vyriešiť nastolené otázky sami medzi sebou a nezaťažovať ich riešením Svetovú radu Rusínov alebo Svetový kongres Rusínov. Lebo keď sa pristupuje k problémom s cieľom ich vyriešiť, tak sa nakoniec dá dohovoriť za podmienok, že obidve strany musia urobiť akýsi ústupok, kompromis. Tak to bolo aj v tomto prípade, takže nakoniec z daného stretnutia vznikla rezolúcia, ktorá bola odhlasovaná všetkými šiestimi prítomnými na tomto zasadaní. (Pod týmto článkom publikujeme spomenutú rezolúciu.)

 

Treba veriť, že týmto stretnutím bol urobený prvý krok k vzájomnému tolerovaniu sa, rešpektovaniu, spolupráci a vzájomnej pomoci pri realizácii  hlavných cieľov rusínskeho hnutia na Slovensku. Takže nakoniec by sa mali spojiť sily nielen dvoch najsilnejších rusínskych organizácií, ktoré sa stretli v Prešove, ale aj všetkých pätnástich zaregistrovaných rusínskych organizácií na Slovensku v úsilí rozvíjania národnostnej hrdosti Rusínov na Slovensku, ich kultúrno-národnostného života a kultúrno-osvetovej práce medzi Rusínmi, rozvoja rusínskeho spisovného jazyka a jeho vyučovania od materských, cez základné, stredné, až po vysokú školu, ktorou je Prešovská univerzita. Tak isto je potrebné spoločne bojovať za posilnenie postavenia rusínskeho jazyka vo všetkých sférach nielen kultúrneho, ale aj spoločenského a náboženského života Rusínov na Slovensku v obidvoch cirkvách – pravoslávnej a gréckokatolíckej. Uvidíme, aká bude ďalšia spoločná cesta rusínskych organizácií?! V spolupráci je možný krok dopredu vo väčšej miere, len treba nechať bokom osobné ambície a osobné antipatie či averzie jeden k druhému. Tieto by mali byť druhoradými, nie prvoradými. Prvoradým je progresívne rusínske hnutie na Slovensku. A je potrebné taktiež pamätať, že skoro príde rok 2011 a s ním aj ďalšie sčítanie ľudu na Slovensku a aby sa toto spoločné snaženie odrazilo na pozitívnych, lepších výsledkoch. Spoločné dielo má mať prevahu nad osobnými potrebami a snaženiami.

A. ZOZUĽÁK, 12. 2. 2007


Rezolúcia


Práca Asociácie odštartovaná naplno

Hlavná priorita – školstvo

 

1. februára 2007 v priestoroch občianskeho združenia Rusín a Ľudové noviny v Prešove bolo zasadnutie výkonného výboru Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO), na ktorom sa zúčastnili jeho členovia a zároveň aj predstavitelia takých občianskych združení, ako: Spoločnosť sv. Jána Krstiteľa (o. ThLic. František Krajňák), Rusín a Ľudové noviny (Mgr. Alexander Zozuľák, PhDr. Anna Plišková, PhD.), Rusínsky kultúrno-osvetový spolok A. Duchnoviča v Prešove (PhDr. Mária Maľcovská, Michal Hudák), Ruský klub – 1923 (Mgr. Gabriel Beskyd, Ing. Demeter Kriško), Spolok rusínskej mládeže Slovenska (Mgr. Alena Blichová, Peter Krajňák, ml.). Do SARO patrí aj Spoločnosť Andy Warhola, ale jej predstavitelia z objektívnych príčin nemohli sa zúčastniť na tomto zasadnutí.

Vo vstupnom slove predseda výkonného výboru SARO A. Zozuľák privítal  členov výboru a poinformoval ich o stabilizácii asociácie, ktorá spája všetky rusínske organizácie na Slovensku, ktoré mali záujem do nej vstúpiť. Konštatoval, že stanovy SARO boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR s riadnymi právami a povinnosťami jeho členov. Ďalej povedal, že SARO vzniklo na výzvu Svetovej rady Rusínov analogicky s podkarpatskou realitou, kde existuje Snem podkarpatských Rusínov a podľa príkladu z Maďarska, kde je Asociácia rusínskych organizácií Maďarska. Dodal, že na Slovensku je 15 riadne zaregistrovaných rusínskych organizácií a Rusínska obroda, ktorá na začiatku rusínskeho hnutia hrala prím, dnes je jednou z nich.

Pri kontrole uznesenia s ustanovujúcej schôdze asociácie zo dňa 13. mája 2006 sa hlavný dôraz kládol na rusínske školstvo, ktoré by malo mať svoju kontinuitné pokračovanie – od materskej škôlky až po vysokú školu. Čo ale je potrebné dotiahnuť, aby tam, kde sa 20 percent obyvateľov prihlásilo k rusínskej národnosti resp. k rusínskemu materinskému jazyku, bola zákonom prijaté vyučovanie rusínskeho jazyka ako materinského.

Ako podčiarkol predseda SARO A. Zozuľák, „dokumenty majú zmysel len vtedy, keď sa dajú zrealizovať a pritom je veľmi dôležitý kontakt s ľuďmi, v prípade školstva – s rodičmi, žiakmi, učiteľmi, riaditeľmi škôl, starostami obcí ako zriaďovateľmi základných škôl“. Jasne, že kontakt s ľuďmi, práca zodpovedných pracovníkov v sfére rusínskeho školstva, pochopenie rodičov, spolupráca školy, cirkvi a obecného úradu, ale aj aktuálnosť, popularita a potreba vyučovania rusínskeho jazyka na školách – to všetko môže zabezpečiť úspech.

 

Členovia výkonného výboru Slovenskej asociácie rusínskych organizácií, ktorí sa stretli na spoločnom zasadnutí 1. februára 2007 v Prešove: (zľava doprava) D. Kriško, M. Hudák, A. Plišková, M. Maľcovská, A. Blichová, o. F. Krajňák, P. Krajňák, ml.

 

Ohľadom rozvoja rusínskeho jazyka sa konštatovalo, že kodifikácia rusínskeho spisovného jazyka – to je najväčší úspech Rusínov v procese ich samoidentifikácie. Dnes je potrebné tento fenomén rozvíjať a najkompetentnejším v tomto smere by malo byť Oddelenie rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity ako jedinej vedecko-pedagogickej inštitúcie na Slovensku, ktorá je kompetentná riešiť problémy rusínskeho spisovného jazyka. Snaženiu ústavu treba len napomáhať, ale nie mu škodiť, ako sa o to, bohužiaľ, usilujú niektoré nezodpovedné rusínske organizácie, ktoré vypisujú listy na „vyššie inštancie“. Kto z toho môže mať úžitok? Zaiste nie rusínske školstvo, ktoré sa vzmáha na vlastné nohy.

Súčasťou programu zasadnutia bola aj informácia o Charte rusínskych gréckokatolíckych veriacich 2007, ktorá bojuje o navrátenie rusínskeho slova do pastoračnej a celkovej cirkevnej činnosti, o možnostiach a podpore myšlienky stvorenia Rusínskeho vikariátu v Prešove v rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ďalším problémom prediskutovania na zasadnutí bol problém rusínskeho vysielania Slovenského rozhlasu, ktorý zmenil štruktúru svojho vysielania a frekvenciu, na ktorej je rusínske vysielanie z Rádia Patria. Avšak tieto zmeny zhoršili kvalitu nielen rozhlasového signálu (v niektorých oblastiach na severovýchode Slovenska sa tento signál celkom stratil resp. sa nedá dobre zachytiť), ale štruktúru rusínskeho vysielania, ktorá Rusínom nevyhovuje (najmä nedeľné rozhlasové bohoslužby, ktoré boli preradené z 8. hod. ráno na 6. hod. ráno!). Tak isto sa hovorilo o rozvoji aktívnej a systematickej kultúrno-osvetovej práce všetkých rusínskych organizácií na Slovensku už odteraz, majúc na pamäti sčítanie ľudu v roku 2011. Predseda SARO podal taktiež informáciu o blížiacom sa zasadaní Svetovej rady Rusínov (23. februára 2007) a príprave 9. Svetového kongresu Rusínov v rumunskom meste Sighetul Marmaţei (bude 21. – 24. júna 2007), informáciu o možnosti zastúpenia SARO vo Svetovom kongrese Rusínov a jej predstaviteľa vo Svetovej rade Rusínov.

Bohatou bola diskusia, v ktorej vystúpili členovia výkonného výboru SARO. Dotýkala sa školstva, kultúry, novej štruktúry rozhlasového vysielania pre Rusínov, ale tiež aj koordinácie a spolupráce rusínskych organizácií na Slovensku. V diskusii vystúpili: o. F. Krajňák, M. Hudák, A. Plišková, G. Beskyd, D. Kriško, P. Krajňák, ml., A. Blichová, A. Zozuľák a M. Maľcovská. A či nie najdôležitejšie boli slová Mgr. Gabriela Beskyda, predsedu Ruského klubu – 1923 a predsedu Rusínskeho kultúrno-osvetového spolku A. Duchnoviča v Prešove, ktorý povedal: „Majme v úcte Slovenskú asociáciu rusínskych organizácií. Dobre, že ju máme. Spojme všetky sily pre jej úspešnú prácu a rozšírenie. Tešme sa, že máme takú asociáciu, veď všetky rusínske organizácie na Slovensku chcú „žiť“ a rozvíjať svoju prácu a Slovenská asociácia rusínskych organizácií im to umožňuje“. S daným tvrdením možno len súhlasiť.

Súčasťou programu zasadnutia bola aj voľba predsedu a podpredsedu asociácie. Novým predsedom SARO sa stal o. ThLic. František Krajňák a podpredsedom Mgr. Alexander Zozuľák. Zo zasadnutia bola prijatá rezolúcia, ktorú uverejňujeme nižšie.

Mária MAĽCOVSKÁ, fotky: A. Z., 12. 2. 2007


Rezolúcia

zo zasadnutia výkonného výboru Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO) 1. februára 2007 v Prešove

 

Prítomní členovia výkonného výboru SARO prijali:

 

 1. Rozhodnutie o uznaní Oddelenia rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity za jedinú vedecko-pedagogickú inštitúciu kompetentnú po vedeckej línii riešiť problémy rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku a v plnej miere sú za to, aby tento fakt bol legislatívne zakotvený.

 1. Rozhodnutie o potrebe otvoriť stálu jazykovú rubriku v Narodnych novînkach, v ktorej by sa rozoberali aktuálne problémy rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku.

 1. Návrh vydať prekladový slovensko-rusínsky slovník.

 1. Rozhodnutie o potrebe aktívnej prezentácie členov SARO a iných rusínskych organizácií na rusínskych kultúrno-národnostných podujatiach.

 1. Protest proti neadekvátnej realizácie rusínskeho vysielania v rámci Rádia Patria v novej štruktúre vysielania Slovenského rozhlasu v Bratislave. Ide hlavne o problém súčasného zhoršenia kvality rozhlasového signálu na severovýchode Slovenka, kde žije najviac Rusínov, jazykového nerozlišovanie relácie Koncert pre jubilantov osobitne pre Rusínov a pre Ukrajincov a nevhodného času vysielania liturgií (v nedeľu o 6. hod. ráno!).

 1. Chartu rusínskych gréckokatolíckych veriacich 2007 na Slovensku a v plnej miere sa stotožňujú s jej obsahom a budú ju propagovať medzi rusínskymi gréckokatolíckymi veriacimi a inými ľuďmi na Slovensku.

 1. Rozhodnutie poslať stanovisko SARO prešovskému gréckokatolíckemu eparchovi ohľadom toho, aby v obciach, kde je prevaha rusínskeho obyvateľstva, kázeň, evanjelia, apoštoly a iné liturgické knihy sa čítali po rusínsky, ak sú vydané v rusínskom spisovnom jazyku.

 1. Myšlienku stvorenia základnej štruktúry Rusínskeho vikariátu v Prešove v rámci Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý by tvorili rusínske farnosti v prešovskom gréckokatolíckom biskupstve na čele s vikárom, ktorý by bol hlavným iniciátorom riešenia cirkevných problémov rusínskych veriacich. Členovia výboru sa zhodli na tom, že na takýto post sú dvaja najvhodnejší kandidáti: o. František Krajňák a o. Jaroslav Popovec.

 2. Rozhodnutie, že členovia SARO už odteraz sú povinný rozvíjať aktívnu a systematickú kultúrno-osvetovú prácu pred sčítaním ľudu na Slovensku v roku 2011 a do tejto práce prizvať predstaviteľov všetkých 15 rusínskych občianskych združení, ktoré sú zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 3. Schválenie o. Františka Krajňáka za predsedu výkonného výboru SARO a Alexandra Zozuľáka za podpredsedu výkonného výboru SARO.


Asociácia jedného bratislavského „policajta“.

Koho bude združovať?!

 

Zatiaľ nezdružuje nijakú konkrétnu rusínsku organizáciu, iba ak troch členov prípravného výboru na čele so spomínaným bratislavským policajtom – Ing. Jánom Lipinským, ktorý je zároveň okrem iného aj podpredsedom Združenia rusínskej inteligencie Slovenska a podpredsedom Rusínskej obrody na Slovensku. Možno tieto dve organizácie prvé vstúpi do zatiaľ spolku troch fyzických osôb.

 

Takže v súčasnosti máme dve asociácie, ktoré vynikli skoro súčasne. Jedná – Slovenská asociácia rusínskych organizácií podľa všetkých pravidiel. To je po podaní záujemcom, rusínskym občianskym združením písomnej prihlášky s kópiou svojich zaregistrovaných stanov, uskutočnením ustanovujúcej členskej schôdze za účasti lídrov prihlásených šiestich rusínskych organizácií, schválení stanov asociácie, voľbou výkonného výboru, predsedu a revíznej komisie, schválením uznesenia, následne poslanie všetkých dokumentov (hlavne opravených stanov podľa pripomienok prítomných na schôdzi) na registráciu na Ministerstvo vnútra SR. Táto asociácia sa mala pôvodne volať – Asociácia rusínskych organizácií v Slovenskej republike, ale po prečítaní skratky (ARO v SR, čo u nás je oddelenie pre ťažko a smrteľné chorých v nemocnici) prítomní na schôdzi súhlasili na zmenu asociácie – Asociácia rusínskych organizácií Slovenska (AROS). Na stvorenie takejto asociácie sme dostali mandát od predsedu Svetovej rady Rusínov a takéto združovanie do asociácií bolo zahrnuté aj v uzneseniach 7. Svetového kongresu Rusínov, aj na zasadnutí Svetovej rady Rusínov. Avšak aké bolo naše prekvapenie, keď nám stanovy našej asociácie ministerstvo vrátilo, že s takýmto názvom (hoci nie celkom takým) už bola pred nami zaregistrovaná jedná asociácia, ktorá si „požičala“ našu pôvodnú názvu – Asociácia rusínskych organizácií v SR. Takže sme museli svoju asociáciu premenovať na Slovenskú asociáciu rusínskych organizácií a tým aj jej stanovy prepracovať stanovy a opäť ich dať zaregistrovať, čo sa aj stalo na MV SR 12. 6. 2006.

 

A na druhej strane máme asociáciu, ktorá vynikla na truc, hlavne proti mojej osobe, proti mojej aktivite, proti ktorým pán Lipinský bojuje už niekoľko rokov. Takže, ak sa dozvedel, že zakladám asociáciu rusínskych organizácii, tak sa veľmi poponáhľal, aby ma predbehol. A podľa našej legislatívy sa to dá urobiť veľmi ľahko a skoro, ak k tomu ešte bývate v Bratislave a máte náležitých známych. Takže štatutár tejto druhej asociácie  vyplnil spolu s ďalšími dvomi jeho „známymi alebo príbuznými“ jeden formulár, ktorý sa volá Návrh na registráciu, všetci ho podpísali ako členovia prípravného výboru a spolu so stanovami a 1000-korunvým kolkom odniesol toto všetko štatutár na registráciu na Ministerstvo vnútra SR v Bratislave. A keďže splnil všetky právne normy s tým spojené, bola jeho Asociácia rusínskych organizácií v Slovenskej republike (ARO v SR) zaregistrovaná 19. 5. 2006 a na konci stanov je uvedené, že tieto boli schválené ustanovujúcou schôdzou 10. 5. 2006 (?!)  Avšak nik nevie o tejto schôdzi, možno sa o nej dočítame na stránkach InfoРусина?! Takže  v tomto nás predbehol, lebo naša ustanovujúca schôdza („žiaľ“) bola až 13. 5. 2006 a písalo sa o nej v našich Narodnych novînkach a je o tom článok aj na našej webovej stránke v rubrike Asociácia.

 

Takže na záver: Prečo toto náhlenie? Po prvé dopáliť mňa, po druhé vytvoriť konkurenčnú asociáciu a cez ňu sa dostať do Svetového kongresu Rusínov a Svetovej rady Rusínov! Takže boj bez akýchkoľvek škrupúľ, bez akýchkoľvek morálnych zábran, len, aby pán Lipinsky vyhral nad „nejakým“ Zozuľákom a naplnil si svoje ambície „vodcu, koordinátora a šedej eminencie“ všetkých Rusínov na Slovensku, ale pomaly aj za jeho hranicami!? Zatiaľ „konkurenčná“ Asociácia rusínskych organizácií v Slovenskej republike je len spolkom troch členov prípravného výboru, nijakých konkrétnych rusínskych organizácií a vo svojich stanovách len všeobecne konštatujú: „Asociácia rusínskych organizácií v Slovenskej republike združuje fyzické osoby rusínskej národnosti, rusínske národnostno-kultúrne spolky a súbory.“ Názor na toto všetko po prečítaní nech si urobí každý čitateľ sám, bez ďalšie môjho komentára. Len jeden komentár predsa na samý koniec: Ján Lipinsky už tri roky za sebou na komisiách pre rusínsku národnostnú menšinu ako poradného orgánu na Ministerstve kultúry SR vždy navrhuje na naše dve periodiká – Rusîn a Narodny novînky nedrať ani korunu zo štátnej dotácie, aby tak zlikvidoval naše vydania a umlčal aj podobný hlas, ktorý v našich novinách a na webovej stránke musí nepríjemne počúvať resp. čítať. Ale zatiaľ žijeme a písať budeme, aj o takýchto „machináciách, manipuláciách“, aké predviedol najnovšie pán Lipinský.

Alexander ZOZUĽÁK,

predseda Slovenskej asociácie rusínskych organizácií

14. 6. 2006

 


Na Slovensku vznikla asociácia rusínskych organizácií

 

13. mája 2006 v Prešove sa zišli lídri šiestich rusínskych organizácií na ustanovujúcej schôdzi, cieľom ktorej bolo založenie Slovenskej akadémie rusínskych organizácií (SARO)

 

Od 1990 roku sa na Slovensku postupne sformovalo 12 rusínskych organizácií – kultúrno-spoločenských, náboženských, kultúrno-výchovných, charitatívnych a umeleckých – ktoré spojuje spoločný cieľ: etnicko-kultúrne obrodenie Rusínov. Sú to väčšie alebo menšie organizácie, centrá ktorých sa prevažne nachádzajú v regióne severovýchodného Slovenska,  kde žije hlavná časť Rusínov a vyvíja svoju činnosť. Pre neveľký počet Rusínov také množstvo organizácií znamená, že členstvo je skoro totožné, lebo nie je zriedkavosťou, že jedná osoba je súčasne členom niekoľkých organizácií. Podobné sú taktiež programy týchto organizácií, ale bohužiaľ, nie najlepšie vzťahy medzi lídrami jednotlivých organizácií často sú príčinou ich nekoordinovaných akcií, ba dokonca v posledných rokoch sme svedkami až nekorektných „zápasov“ o dominantné postavenie  niektorých z nich medzi Rusínmi. Takýto stav vyvoláva a prehlbuje vzájomnú netoleranciu a neakceptáciu – medziľudskú a medziorganizačnú – čo v najnekultúrnejšej podobe v poslednom čase predviedli Rusíni zo Slovenska na 8. Svetovom kongrese Rusínov v roku 2005 v poľskej Krynici. Ale podobné negatíva, žiaľ, nesprevádzajú len súčasné rusínske hnutie na Slovensku, prešli alebo prechádzajú transformáciami aj Rusíni na Podkarpatsku, v Maďarsku. Lemkovia v Poľsku a zaiste problémy majú aj Rusíni v iných krajinách, ktoré na spoločných akciách, prevažne na svetových kongresoch, nie je ťažko nepostretnúť. Pritom  nepopierateľným ostáva fakt, že najsilnejšou spojujúcou základňou Rusínov v danom kontexte od začiatku bol a dodnes zostáva Svetový kongres Rusínov (SKR), o členstvo v ktorom každoročne prejavujú záujem nové rusínske organizácie vo svete. Pre túto príčinu daná organizácia sa stala akýmsi garantom spojovania Rusínov a v záujme zachovania daného statusu sa snaží nepreferovať niektoré združenie, ale stvoriť možností pre reprezentáciu každej z n ich podieľať sa na jeho práci, čo znamená  taktiež mať právo raz za dva roky byť zvoleným delegátom na celosvetové zhromaždenie za svoju organizáciu. Pri dnešnom počte rusínskych organizácií vo svete tento cieľ je ťažko realizovať, aby sme zachovali správny meter.

 

 

Po skončení Ustanovujúcej schôdze Slovenskej asociácie rusínskych organizácií, ktorá bola 13. mája 2006 v Prešove, sa čelní predstavitelia šiestich zakladajúcich organizácií asociácie sfotografovali pri pamätníku nášmu buditeľovi – Alexandrovi Duchnovičovi, ku ktorému položili kyticu kvetov. Na fotke zľava doprava: M. Hudák, A. Sedláčková, A. Plišková, B. Majorošová, M. Maľcovská, o. J. Popovec, D. Kriško, A. Zozuľák, ol. F. Krajňák, P. Krajňáik, ml., A. Blichová a G. Beskyd.

 

Tento problém sa prejednával ešte na 7. SKR v roku 2003 v Prešove v spojitosti so zastúpením na tomto kongrese podkarpatských a maďarských Rusínov. V dôsledku toho delegáti 7. SKR prijali Uznesenie, šiesty bod ktorého potvrdil právo každého združenia mať svoje zastúpenie v delegácii svojej krajiny na kongrese. A tento fakt predpokladá zjednocovanie rusínskych organizácií do jedného celku – asociácie, v ktorej každá organizácia si zachováva svoju vlastnú autonómiu, ale nadobudne rovnocenné právo delegovať svojho predstaviteľa na SKR a tak brať účasť na riešení celorusínskych záležitostí. Tak isto je tu veľký predpoklad, že spolky združené v asociácií budú  postupovať koordinovane pri príprave a realizácii projektov, na ktoré žiadajú financie od štátu.

 

Slovensko sa stalo tretím štátom (po Ukrajine a Maďarsku), kde vznikla asociácia rusínskych organizácií. Jej formovanie urýchlila spomínaná „prezentácia“ slovenskej delegácie, ktorú tvorili členovia Rusínskej obrody v Krynici. Ako vieme, na tomto kongrese Rusínska obroda na Slovensku pozastavila svoje členstvo v SKR, takže vznik asociácie bol neodkladným a pre túto príčinu, aby na ďalších kongresoch Rusíni zo Slovenska využili mandát riadneho člena v SKR a ich spoločný kandidát – vo Svetovej rade Rusínov (SRR).  Preto koordinátorom projektu asociácie sa stal tajomník SRR, ktorý je zo Slovenska – Alexander Zozuľák. V prípravnej fáze asociácie, ako povedal na schôdzi, oslovil všetky rusínske organizácie oficiálne zaregistrované v SR. V prvej fáze o členstvo v tejto asociácií prejavilo záujem šesť z nich: Ruský klub – 1923, Rusínske kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča, Spolok rusínskej mládeže Slovenska, Spolok sv. Jána Krstiteľa, Spoločnosť Andy Warhola a občianske združenie Rusín a Ľudové noviny, ktorí sa stali zakladateľmi asociácie. Na ustanovujúcej schôdzi každé združenie reprezentovali dvaja delegáti – väčšinou predseda a člen výboru.

 

V programe ustanovujúcej schôdze asociácie bolo: prejednať a schváliť návrh Stanov asociácie, plánu práce do najbližšej  členskej schôdze, voľba výkonného výboru a revíznej komisie, prijatie Uznesenia. Schôdzu otvoril a viedol koordinátor projektu A. Zozuľák, ktorý vysvetlil príčinu vzniku asociácie. Medzi najzákladnejšie uviedol: potrebu koordinácie práce rusínskych organizácií, jednaké právo každej organizácie delegovať svojho predstaviteľa na SKR, jednaké právo na podporu svojich projektov zo štátnej dotácie, jednaké právo na členstvo v poradných orgánoch pre rusínsku kultúru na Ministerstve kultúry SR. Tak isto predniesol návrh Stanov, ku ktorým ma právo sa vysloviť  každý delegát. Po menších doplneniach Stanovy boli všetkými delegátmi schválené a program zasadnutia pokračoval zostavovaním plánu práce. Keďže skoro všetci delegáti sú taktiež aktívnymi tvorcami rusínskej kultúry, poznajúc jej aktuálnu situáciu, ľahko sa zhodli na prioritách svojej spoločnej činnosti na rusínskom poli. Tými sú: rusínske školstvo a aktívna kultúrno-osvetová práca. Projekt Rusínska národná škola je tým, ktorý bude charakterizovať budúcu základnú činnosť asociácie, čo našlo svoje odzrkadlenie aj v prijatých Stanovách, v článku  Poslanie a ciele.

 

Nakoniec chôdze bol zvolený  výkonný výbor asociácie,  v ktorom  je zastúpená každá členská organizácia, ktorý na svojom prvom zasadnutí  zvolil  predsedu asociácie a zároveň kandidáta na riadneho člena SRR za Slovenskú republiku.  Stal sa ním jednohlasne Alexander Zozuľák.

 

SARO vznikla z iniciatívy SKR a na spôsob SKR: tak ako SKR zastrešuje rusínske organizácie v medzinárodnom kontexte, tak cieľom SARO je zastrešovať rusínske organizácie na domácej pôde – samozrejme s rešpektovaním autonómnosti každej z nich. Je pozitívne, že o členstvo v SARO v samých začiatkoch  prejavilo záujem až šesť organizácií, ktoré týmto ukázali dobrú vôľu spolupracovať pri realizácií projektov, vychádzajúc z priorít etnicko-kultúrneho a náboženského života Rusínov na Slovensku. Všetci delegáti sa zhodli v tom, že takáto asociácia na Slovensku mala vzniknúť už skôr, možno by sa tým predišlo rozbrojom, ktoré v posledných rokoch vážne destabilizujú rusínske hnutie na Slovensku.

Anna PLIŠKOVÁ

17. 5 . 2006


Uznesenie delegátov Ustanovujúcej schôdze Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO), 13. mája 2006 v Prešove

 

Prítomní delegáti rusínskych občianskych združení v Slovenskej republike, ktorí podali písomnú prihlášku do SARO,  jednohlasne schválili:

 

 1. Založenie Slovenskej asociácie rusínskych organizácií, súčasťou ktorej sú:

 • Ruský klub – 1923,

 • Rusín a Ľudové noviny,

 • Rusínsky kultúrno-osvetový spolok Alexandra Duchnoviča,

 • Spoločnosť Andy Warhola,

 • Spolok rusínskej mládeže Slovenska

 • Spolok sv. Jána Krstiteľa.

 1. Návrh Stanov SARO s konkrétnymi pripomienkami.

 2. Za najhlavnejšie priority v činnosti SARO – rusínske školstvo a aktívnu kultúrno-osvetovú prácu.

 3. Ako jedinú vedecko-pedagogickú inštitúciu Rusínov na Slovensku – Oddelenie rusínskeho jazyka a kultúry Ústavu regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity; len ona ma kompetenciu riešiť zmeny pravopisu rusínskeho  jazyka a a navrhovať osobu  na miesto metodika rusínskeho jazyka a literatúry Metodicko-pedagogického centra v Prešove.

 4. Požiadať Ministerstvo kultúry SR, aby v komisii pre rusínsku národnostnú menšinu bol aj predstaviteľ za SARO.

 5. Spolupracovať s ostatnými rusínskymi organizáciami na Slovensku a v zahraničí pri organizovaní národnostno-kultúrnych akcií.

 6. Výkonný výbor SARO v takomto zložení: Mgr. Alexander Zozuľák (predseda), ThLic. František Krajňák (podpredseda), Mgr. Gabriel Beskyd (člen), Mgr. Alena Blichová (členka), Mgr. Beáta Majorošová (členka) a PhDr. Mária Maľcovská (členka).

 7. Revíznu komisiu SARO v takomto zložení : Ing. Demeter Kriško (predseda), Michal Hudák (člen) a Peter Krajňák, ml. (člen).

 8. Predsedu Slovenskej asociácie rusínskych organizácií – Mgr. Alexandra Zozuľáka za riadneho člena Svetovej rady Rusínov s právom hlasovania.

 9.  Ďalšiu členskú schôdzu SARO na deň 16. decembra b2006 v Prešove.

 

13. 5. 2006