info@rusynacademy.sk

         
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Divadlo

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

home

Reakcia na odpoveď Rozhlasovej rady zo 4. 11. 2008

Žiadosť o informáciu ohľadom riešenia problémov rusínskeho vysielania v rámci NEV Slovenského rozhlasu

Zo zápisnice z rokovania Rady vlády SR pre národnostné menšiny

Rusínskym rozhlasovým vysielaním sa zaoberala Rada vlády SR pre národnosti

Rusíni odovzdali Petíciu za riešenie problémov v rusínskom rozhlasovom vysielaní

Petícia

Výhrady k obsahovej náplni rusínskeho vysielania Slovenského rozhlasu

Odpoveď na dopis zo Slovenského rozhlasu

Nekonečný problém rusínskeho rozhlasového vysielania

 

Fedor V I C O, Weberova 2, 08001 Prešov, e-mail: fedorvico@gmail.com,  0904/225701

 

Prešov,  22. decembra 2008

Slovenský rozhlas

Rozhlasová rada

Mýtna 1 ,  P.O. BOX 55

817 55  Bratislava

 

Vec: Reakcia na odpoveď Rozhlasovej rady zo 4. 11. 2008

 

Vážená Rozhlasová rada,

na základe mojej žiadosti z 10. októbra 2008 som od vás dostal odpoveď datovanú 4.11.2008, v ktorej ma informujete o záveroch zo zasadnutia Rozhlasovej rady č. 34/2008 a 61/2008.

Obsah vašej odpovede len potvrdzuje oprávnenie našich tvrdení o tom, že národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu dostatočne nenapĺňa potreby národnostných menšín,

v našom prípade v rusínskom vysielaní Slovenského rozhlasu v rámci NEV, z čoho vyplývajú naše sťažnosti.

Vaša odpoveď, podopretá spomínanými uzneseniami, je však zúžená na problém šírenia vysielania, konkrétne na problém okolo vypnutia vysielača Stakčín.

Naše výhrady sú však širšieho charakteru a prípadná počuteľnosť, aj keď je v tomto momente prioritná, by naše výhrady neodstránila. Mám na mysli výhrady uvedené v PETÍCII  občanov, poslucháčov rusínskeho vysielania, ktorú sme odovzdali na Úrade vlády SR v máji t.r. a ktorou sa následne zaoberala aj Rada vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny za prítomnosti zástupcov Slovenského rozhlasu a Rozhlasovej rady.

V spomínanej petícii je v súvislosti s materiálom Rádia Patria (Východiská rozpočtu na rok 2009 s návrhom na riešenie pokrytia územia službou Rádia Patria v roku 2009) dávam opäť do pozornosti hneď jej bod č.1, kde podpísaní občania požadujú pri tvorbe štruktúry vysielania a skladby programu konzultovať s kompetentnými predstaviteľmi Rusínov, príp. akceptovať ich požiadavku na miesto v Rozhlasovej rade. Vieme, že toto je v kompetencii NR SR, ale RR by mohla prizývať zástupcov národnostných menšín aspoň k dôležitým rozhodnutiam, týkajúcich sa vysielania pre danú národnosť, čím by sa mohlo predísť nedorozumeniam a jednostranným rozhodnutiam, ktoré môžu byť dôvodom k podobným a ďalším sťažnostiam nielen jednotlivých poslucháčov ale i starostov ( posledne 29) celých obcí, či petíciou občanov.

Nebudem tu opakovať všetkých 9 bodov našej vyššie spomenutej petície, pretože ju máte k dispozícii, ale pre úplnosť ju znovu posielam ako prílohu. Upozorňujem však, že je tam spomenutých aj veľa nedostatkov, najmä obsahového charakteru, ktoré sa dali riešiť priamo v košickej redakcii NEV. Avšak napriek vecnej korešpondencii a osobnej konzultácii sa okrem sľubov neudialo nič. Dokonca rusínske vysielanie, ktoré priamo riadi vedúca NEV v Košiciach Jana Pataráková,  v aktuálnom čase neodvysielalo (lepšie povedané nemohlo odvysielať) ani len informáciu o tom, že petičný výbor odovzdal petičné hárky s podpismi nespokojných poslucháčov na príslušnom oddelení Úradu vlády Slovenskej republiky a že bol pri tej príležitosti prijatý u podpredsedu vlády SR p. Dušana Čaploviča.

Ešte raz teda upozorňujem na znenie jednotlivých bodov petície občanov, lebo aj keď sa aj medzitým niektoré zmeny uskutočnili, neboli pre rusínske vysielanie prínosom. Ako príklad (dovolím si povedať výsmechu a bezočivosti) uvediem bod č.3 ( posunúť časy v pracovných dňoch z doobedňajších hodín na popoludňajšie), kedy sa časy z 10. hodiny  dopoludnia presunuli na 8. hodinu ráno, čo asi programový riaditeľ SRo považuje za akceptovanie našej požiadavky.

Žiadame teda dôrazne, aby sa Rozhlasová rada zaoberala všetkými našimi podnetmi ( veríme, že tak bude konať pri akceptovaní spomínaného 1. bodu petície) a aby prijala také rozhodnutia, s ktorými by bola všeobecná spokojnosť. V našom prípade to znamená, aby boli s rozhlasovým vysielaním spokojní poslucháči rusínskeho vysielania v rámci NEV Slovenského rozhlasu.

                                                                                                      Fedor  V i c o,

                                                                                                      predseda petičného výboru

Na vedomie:

Dušan Čaplovič,  podpredseda  vlády Slovenskej republiky

 

Príloha:

Petícia občanov, poslucháčov rusínskeho vysielania

 

Fedor  V I CO,  Weberova 2,  080 01 Prešov,  e-mail: vicof@kryha.sk

 

Rozhlasová rada

Slovenský rozhlas

Mýtna  1

817 55  Bratislava

 

Vec:  Žiadosť o informáciu ohľadom riešenia problémov

          rusínskeho vysielania v rámci NEV Slovenského rozhlasu

 

Koncom minulého roka a začiatkom tohto roka prebiehala  petícia občanov, poslucháčov rusínskeho vysielania, ktorú petičný výbor  dňa 13. mája 2008 odovzdal na príslušnom oddelení Úradu vlády Slovenskej republiky a jeho členovia boli následne pozvaní na rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktoré sa konalo dňa 30. júna  2008. Na tomto rokovaní boli o. i. prítomní aj zástupcovia Slovenského rozhlasu ako aj Rozhlasovej rady.

Rada vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny vo svojom uznesení z rokovania v niekoľkých bodoch odporučila Rozhlasovej rade riešiť problémy, ktoré boli vyjadrené občanmi, poslucháčmi Slovenského rozhlasu, v spomínanej petícii .

Vieme o tom, že po letných prázdninách už Rozhlasová rada zasadala a predpokladáme, že ste sa na nej zaoberali aj vyššie spomenutými problémami, ktoré sa týkali tak štruktúry, obsahovej náplne ako aj nepočuteľnosti rusínskeho vysielania v určitých regiónoch.

Žiadame vás  týmto, aby ste nás informovali,  do akej miery ste sa spomínanými problémami zaoberali a k akým záverom ste dospeli.

V očakávaní odpovede srdečne zdraví

 

Fedor  Vico, predseda petičného výboru

a predseda Mediálnej rady

pri Rusínskej obrode na Slovensku

 

V Prešove, 17. októbra 2008

 

Na vedomie:

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády Slovenskej republiky

                            a predseda Rady vlády SR pre národnostné

                            menšiny a etnické skupiny

 

Zo zápisnice

z rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny dňa  30. júna 2008 na Úrade vlády SR

 

2. Informácia o národnostnom vysielaní Slovenského rozhlasu

Ľuboš Machaj, programový riaditeľ Slovenského rozhlasu

1/ Prezentoval informáciu o aktuálnej situácii národnostného vysielania Slovenského rozhlasu:

-          Národnostné vysielanie je súčasťou programovej služby 5. okruhu Slovenského rozhlasu Rádia Patria, ktoré sa delí na redakciu maďarského vysielania so sídlom v Bratislave a na redakciu národnostno-etnického vysielania so sídlom v Košiciach, ktorá zabezpečuje vysielanie v 5 jazykoch národnostných menšín. 

-          Programový manažment Slovenského rozhlasu v nadväznosti na požiadavku PPVL, Dušana Čaploviča, pripravil stručný podkladový materiál, ktorého obsahom je programová štruktúra a zoznam programov vysielania maďarskej a národnostno-etnickej redakcie. 

-          Slovenský rozhlas má v zmysle paragrafu 5, ods. 1, písm. a) zákona č. 619 v znení neskorších predpisov - povinnosť vysielať najmenej 6 programových rozhlasových služieb, z ktorých aspoň 3 sa majú realizovať celoplošným vysielaním. Túto povinnosť si Slovenský rozhlas plní – programová služba Rádia Patria sa vysiela terestricky – v pásme stredných vĺn z troch vysielačov: vysielač Nitra, vysielač Rimavská Sobota a vysielač Prešov, ktoré pokrývajú viac ako 80% osídleného územia Slovenskej republiky. Služba Rádia Patria sa vysiela aj cez satelitné vysielanie, ktoré pokrýva 100% územia Slovenskej republiky, pričom sa jedná o digitálne vysielanie. Programová služba Rádia Patria je dostupná aj prostredníctvom káblových televízií a internetu.    

-          Slovenský rozhlas pristúpil v januári 2008 k vypnutiu 5 menších stredno-vlnných vysielačov, ktoré šírili vysielanie Rádia Patria. Na druhej strane sa o 100% zvýšil výkon vysielača v Nitre a v Rimavskej Sobote. Dôvodom na vypnutie vysielačov bolo, že uvedené vysielače sa prekrývali s vysielaním vysielača v Prešove a taktiež šetrenie finančných prostriedkov.  

-          Vypnutie vysielača Stakčín spôsobilo zníženie pokrytia územia obývaného predovšetkým obyvateľmi rusínskej národnosti, najmä v severovýchodnej časti územia Slovenskej republiky. Počet nepokrytých obcí je 19 (cca. 1700 obyvateľov rusínskej národnosti), čo predstavuje 7%.

ďalej 

 

Rusínskym rozhlasovým vysielaním sa zaoberala Rada vlády SR pre národnosti

 

Dňa 30. júna 2008 sa uskutočnilo v budove Vlády SR zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Rusínov v tejto rade zastupuje pravidelne pán Ivan Bandurič z Bardejova, ale tentoraz boli na zasadnutie prizvaní aj zástupcovia petičného výboru, ktorí 13. mája 2008 odovzdali na príslušnom oddelení Úradu vlády PETÍCIU OBČANOV, poslucháčov rusínskeho vysielania Slovenského rozhlasu. Z pozvaných členov petičného výboru (Fedor Vico, Alexander Zozuľák, Peter Krajňák ml.) bol na zasadnutí osobne prítomný jeho predseda Fedor Vico.

Z ďalších zainteresovaných ( Slovenský rozhlas, Rozhlasová rada) bol prítomný programový riaditeľ SRo Ľuboš Machaj a zástupca predsedu Rozhlasovej rady, kým pani Jana Pataráková, ktorá je vedúcou Národnostno-etnického vysielania SRo v Košiciach, kde sa rusínske vysielanie pripravuje a odkiaľ sa vysiela, sa neunúvala na zasadnutie dostaviť.

A tak mal hlavné slovo programový riaditeľ p. Machaj, ktorý obhajoval neobhájiteľné. Teda počuteľnosť (lepšie povedané NEPOČUTEĽNOSŤ) vysielania vo viacerých regiónoch, najmä východného Slovenska. Dokonca jeho argument o vyriešení problému formou digitálneho vysielania nazval zástupca Rozhlasovej rady za nekompetentný a cynický.

Samotný problém (ne)počuteľnosti sa objavil i v spomenutej 9-bodovej petícii, teda v období (petičná akcia bola zahájená už 15. novembra 2007), kedy ešte problém nebol až tak vypuklý a napr. ešte ani nebol likvidovaný vysielač Stakčín. Petícia vtedy obsahovala najmä výhrady k obsahovej náplni a celkovej štruktúre vysielania a tiež výzvu na opätovné presťahovania rusínskeho vysielania do Prešova. Programový riaditeľ v podstate na body petície ani neodpovedal, alebo odpovedal nejasne, nekonkrétne a zdá sa, že aj bez znalosti problému. Predseda petičného výboru Fedor Vico preto vo svojom vystúpení skonkretizoval požiadavky a konštatoval, že kým sa nesplnia tie základné (bod petície č 1: Pri tvorbe vysielania a skladby programu konzultovať s kompetentnými predstaviteľmi Rusínov a akceptovať ich požiadavku na miesto v Rozhlasovej rade), veci sa nepohnú z miesta a k sťažnostiam bude dochádzať permanentne. V súvislosti so šírením vysielania a so sťažnosťou starostov 29 obcí severovýchodného Slovenska Fedor Vico dokonca upozornil, že v prípade, že sa situácia nebude riešiť, samotný petičný výbor i kompetentné rusínske organizácie vyzvú prostredníctvom spomínaných (ale aj ďalších) starostov poslucháčov rozhlasu, aby neplatili koncesionárske poplatky, čo by bola forma občianskej neposlušnosti. Je totiž zrejmé, že zákon o koncesionárskych poplatkoch je v rozpore so stavom vysielania a najmä s jeho šírením k poslucháčovi i keď je odberateľom elektrickej energie.

Hovorilo sa aj o národnostnom vysielaní v Slovenskej televízii (prítomný bol predseda Rady  STV B. Bobocký a p. Ľuba Koľová z STV Košice, vedúca redakcie národnostného vysielania), kde je situácia lepšia, ale podľa nášho názoru zďaleka nie ideálna.

Nemohli sme zatiaľ uviesť oficiálny výstup zo zasadnutia Rady vlády, pretože s ním budeme oboznámení až po podpise uznesenia jeho predsedom, p. Dušanom Čaplovičom, podpredsedom vlády Slovenskej republiky, ako nám to bolo oznámené zo Sekcie ľudských práv a národnostných menšín Úradu vlády SR 7. júla 2008.                                          

-fv-, 7. 7. 2008

 

PETÍCIA OBČANOV,

poslucháčov rusínskeho vysielania, na podporu našich požiadaviek v záujme celkového skvalitnenia rusínskeho vysielania v rámci NEV Slovenského rozhlasu, a to v štruktúre vysielania, jeho obsahovej náplne a tiež spôsobu šírenia vysielania prostredníctvom rozhlasových vĺn. Petícia sa organizuje na základe zákona NR SR č. 242 z 1. júla 1998, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 o petičnom práve.

Zloženie petičného výboru: predseda: Fedor Vico, výtvarník, publicista, Weberova 2, 080 01 Prešov, členovia: Alexander Zozuľák, šéfredaktor rusínskych periodických a neperiodických vydaní, Prešov, Peter Krajňák ml., učiteľ, Prešov. Petícia začala dňa 15. novembra 2007.

Touto petíciou požadujeme: 1. Pri tvorbe štruktúry vysielania a skladby programu konzultovať s kompetentnými predstaviteľmi Rusínov a akceptovať ich požiadavku na miesto v Rozhlasovej rade. 2. Časovú štruktúru rusínskeho vysielania počas víkendov upraviť tak, aby sa toto vysielanie prihováralo svojim poslucháčom pravidelne, a nie každý druhý týždeň, ako je tomu teraz. 3. Časy doobedňajších vysielaní v týždni nahradiť vhodnejšími v podvečerných termínoch. 4. Zabezpečiť počúvanie rusínskeho vysielania na danom teritóriu, kde vo veľkej miere žijú Rusíni, preto je tu potrebné čas vysielania pre maďarských poslucháčov nahradiť vysielaním Rádia Regina. 5. V rámci NEV určiť vedúceho rusínskeho tímu, ktorý by zodpovedal za obsah a dodržiavanie normy rusínskeho spisovného jazyka v napojení na kompetentné rusínske inštitúcie. 6. Posilniť rusínsky tím o ďalších (aj o vysunutých) redaktorov. 7. Konečne zriadiť samostatnú rusínsku reláciu pre jubilantov s rusínskym moderátorom. 8. Na základe už predložených návrhov vedúcej NEV v Košiciach skvalitniť obsahovú náplň rusínskeho vysielania, najmä využívaním živej publicistiky. 9. Opätovne premiestniť rusínske vysielanie do Prešova ako prirodzeného kultúrneho centra Rusínov.

 

13. mája 2008 predseda petičného výboru Fedor Vico (zľava) odovzdal Petíciu občanov, poslucháčov rusínskeho vysielania Slovenského rozhlasu podpredsedovi vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny D. Čaplovičovi (druhý sprava). Túto petíciu podpísalo 3 406 ľudí a tak vyslovilo svoju nespokojnosť so súčasným stavom tohto vysielania. Potom F. Vico i P. Krajňák ml. (prvý sprava) viedli konštruktívny rozhovor s D. Čaplovičom a riaditeľkou odboru ľudských práv a menšín M. Jančulovou.

 

Rusíni odovzdali Petíciu za riešenie problémov v rusínskom rozhlasovom vysielaní
 

Na Úrade vlády SR 13. mája 2008 členovia petičného výboru odovzdali petičné hárky s podpismi poslucháčov rusínskeho vysielania s požiadavkami na skvalitnenie obsahu a spôsobu šírenia signálu národnostného vysielania a zároveň sa stretli s podpredsedom vlády Dušanom Čaplovičom, ktorý má na starosti národnostné menšiny.
Podľa informácii, ktoré dnes uviedli členovia petičného výboru Fedor Vico a Peter Krajňák ml. na tlačovej besede petíciu občanov podpísalo 3 406 občanov.
„Pán Čaplovič počas rokovania prisľúbil, že sa osobne zasadí za technické riešenia, ktoré prinesú pokrytie rusínskeho regiónu signálom Rádia Patria. Ďalej sľúbil zvolanie mimoriadneho zasadnutia Rady vlády SR pre národnosti a zástupcov Slovenského rozhlasu s cieľom detailne prerokovať problematiku vysielania pre menšiny nielen v Slovenskom rozhlase, ale aj v Slovenskej televízii. Sľubne vyzneli aj slová p. Čaploviča o vytvorení detašovaného pracoviska v Prešove pre redaktorov rusínskeho vysielania,“ uviedol hneď v úvode besedy Peter Krajňák ml.
„Od novembra 1989 vedú Rusíni permanentný zápas za realizáciu práv Rusínov v oblasti rozhlasového vysielania. Cez Boboka, Kallay, Tužinského, Rezníka až po Zemkovú, vždy niekto mal snahy brzdiť, hatať, obmedzovať, presúvať. Nikdy sme tieto zmeny nemohli ovplyvniť. Cez prizmu šetrenia finančných prostriedkov sa prijímali opatrenia, ktoré postihli najviac koncového užívateľa verejnej služby – rusínskeho poslucháča,“ povedal novinárom Fedor Vico pri krátkej exkurzii do minulosti.
„Pomôžte, na príklade realizácie práv Rusínov, dešifrovať klišé našich politikov o nadštandartných právach menšín na Slovensku. Iste by bolo zaujímavé komplexné posúdenie postavenia Rusínov resp. Slovákov v Maďarsku so situáciou Rusínov na Slovensku,“ vyzval v krátkej úvahe prítomných novinárov Ján Lipinský.
Na tlačovej konferencii odzneli aj ďalšie okruhy problémov spojených s národnostným vysielaním. Teraz je už na kompetentných – vo vedení rozhlasu, rozhlasovej rade, ale nakoniec, aj vo Vláde SR, aby tieto problémy začali bezodkladne riešiť. Istým paradoxom tlačovej besedy bola skutočnosť, že Slovenský rozhlas nevyslal na ňu svojho zástupcu.

-lj- 16. 5. 2008

 

P E T Í C I A    O B Č A N O V,

 

poslucháčov rusínskeho vysielania, na podporu našich požiadaviek v záujme celkového skvalitnenia rusínskeho vysielania v rámci NEV Slovenského rozhlasu, a to v štruktúre

vysielania, jeho obsahovej náplne a tiež spôsobu šírenia vysielania prostredníctvom  rozhlasových vĺn. Petícia sa organizuje  na základe zákona NR SR č. 242 z 1. júla 1998, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 o petičnom práve.

 

Zloženie petičného výboru:

predseda: Fedor  Vico,  výtvarník, publicista, Weberova 2, 080 01 Prešov                          

členovia:  

Alexander Zozuľák, šéfredaktor rusínskych periodických a neperiodických vydaní, Prešov

Peter Krajňák  ml., učiteľ, Prešov

 

Petičná akcia začala 15. 11. 2007

 

subor s petičným hárkom na stiahnutie

 

Výhrady k obsahovej náplni rusínskeho vysielania Slovenského rozhlasu

 

Opierajúc sa o názory členov Mediálnej rady pri ROS  a ohlasov poslucháčov, uvádzam nasledovné:

 

1. Dlhodobo požadujeme, aby relácia  HRÁME JUBILANTOM bola samostatnou v rámci rusínskeho vysielania.Terajší moderátori relácie (M.Hirjak, Stavrovská) dostávajú s touto reláciou priestor aj v časoch, ktoré sú venované rusínskemu vysielaniu. Ich spôsob moderovania sa vymyká predstavám o rusínskom charaktere vysielania, parazituje na ňom v celej svojej šírke, čo považujeme nielen my, ale aj poslucháči rusínskeho vysielania za provokáciu z ich strany a zo strany  SRo ako nenaplnenie potrieb národnostnej menšiny, vyplývajúcej  zo zákona o Slovenskom  rozhlase č.308/2000 Zb.z.a č.255/1991 Zb.z. ako i Ústavy SR (Čl.24 ost.1, Čl.26 ods.1a 2, Čl.29 ods.1,Čl.34 ods.1), ako aj  Ústavného  zákona z 9. januára 1991, ktorým sa uvádza  Listina  základných práv a slobôd (Čl.3, ods. 2 ).

 

2. V samotnom obsahu spravodajstva sa treba viac sústrediť na informácie zo života rusínskej menšiny vo všetkých jeho oblastiach. Je zbytočné a kontraproduktívne interpretovať po rusínsky informácie všeobecného charakteru, ktoré sú iba jazykovou duplicitou  informácií, známych a dostupných z iných médií. Najmarkantnejším príkladom takéhoto prístupu  a doslova zabíjaním drahocenného času ( tzv. vatou) sú správy o počasí v rusínskom jazyku.

    

Vieme pritom, že i tento problém (teda napĺňanie vysielacieho času) úzko súvisí s premiestnením NEV vysielania do Košíc, pretože pre redaktorov je problémom monitorovať dianie v teréne, keďže náš potencionálny poslucháč žije naďalej v oblastiach, od ktorých sa sídlo vysielania vzdialilo.

 

3. Vo vysielaní  absentuje živá publicistika. Chýba relácia ( ako boli napr. Živé slová), v ktorej by pravidelne a v exkluzívnom čase vyjadrovali  svoj názor na rôzne pálčivé témy osobnosti nášho kultúrno-spoločenského  života a to na základe aktuálnych požiadaviek a potrieb doby.

 

Je tiež potrebné, aby rusínske vysielanie dopredu avizovalo a raz mesačne vo víkendovom čase odvysielalo živú diskusnú reláciu za tzv. okrúhlym stolom za účasti osobností  či predstaviteľov kultúrno-spoločenského života Rusínov, ale prípadne i zástupcov vedenia Slovenského rozhlasu, s možnosťou priamych vstupov poslucháčov do vysielania. Samotný rozhlas sa pritom nesmie obávať, že i na jeho adresu odznejú zo strany poslucháčov kritické slová. Bol by to najlepší spôsob, aby sa tak problémy vo vysielaní, ako aj iné problémy, ktoré sa dotýkajú rusínskej národnostnej menšiny riešili otvorene a operatívne, lebo rusínske vysielanie SRo má u nášho obyvateľstva stále

vysokú sledovanosť.

 

4. Dlhodobá je i naša požiadavka, aby sa rusínske vysielanie prihováralo našim poslucháčom každý víkend a nie každý druhý, ako je tomu doteraz. Nemáme tým na mysli  zvýšenie vysielacieho času, ale rozdelenie súčasného tak, aby pokrývalo všetky víkendy. Tu by sme chceli opätovne pripomenúť i skutočnosť, že pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2001 sa k rusínskej národnosti prihlásilo vyše 24.000 občanov SR a rusínsky materinský jazyk si uviedlo 55.000 občanov.

    

Uvedomujeme si, že niektoré z týchto výhrad a návrhov, ako i ďalších ( doobedňajšie vysielacie časy, personálne naplnenie redakcie, návrat rusínskeho vysielania do Prešova atď.) už presahujú  iba obsahový rámec našich pripomienok, ale sú s nimi v priamej súvislosti. Preto ich v tomto kontexte musíme pomenovať a  naše výhrady budeme opätovne nastoľovať zodpovedným inštitúciám ( Rozhlasová rada, Rada pre vysielanie a retransmisiu), kompetentným osobám, zodpovedným za chod verejnoprávneho Slovenského rozhlasu, t.j. riaditeľke Rádia PATRIA, programovému

riaditeľovi SRo, generálnej riaditeľke SRo a príslušným štátnym orgánom.

 

Požadujeme však, aby sa problémy obsahového charakteru, ktoré nie sú viazané na zmenu vysielacej štruktúry, riešili operatívne k skvalitneniu vysielania a k spokojnosti poslucháčov rusínskeho vysielania verejnoprávneho Slovenského rozhlasu.

 

Fedor VICO, predseda Mediálnej rady pri Rusínskej obrode na Slovensku

a predseda Miestnej  organizácie ROS v Prešove, 19.4.2007

odpoveď na dopis

 

Nekonečný problém rusínskeho rozhlasového vysielania

 

Na jednom z posledných zasadnutí koordinačného výboru Rusínskej obrody na Slovensku, kde som bol prizvaný, sa vyriešilo, že moje materiály ohľadom pripomienok k rusínskemu rozhlasovému vysielaniu, ktoré som poslal v rokoch 2003 – 2005 kompetentným orgánom a predstaviteľom, budú posúdené a potom v tejto alebo skrátenej podobe budú podporené a poslané Rozhlasovej rade, generálnej riaditeľke Slovenského rozhlasu (SRo) a ďalším komptentným.

Zdôrazňujem, že do konca roku 2006 má byť hotová nová štruktúra vysielania SRo, ale po jej zavedení do praxe bude už veľmi ťažko presadzovať naše požiadavky, preto treba konať čím skôr.

Z mojich pripomienok, ktoré som dal predsedovi Rusínskej obrody na Slovensku (ROS) – Vladimírovi Protivňákovi ešte 4. mája 2006, chcel by som pri tejto príležitosti podčiarknuť požiadavku na zastúpenie Rusínov v Rozhlasovej rade, lebo nemáme  nijakú možnosť vplývať na zloženie programu ani dávať pripomienky v reálnom čase. Je to realizácia „o nás bez nás“, a časom sa môže stať, že bude bez nás úplne!

Ďalej zase pripomínam, že Slovenský rozhlas vysiela inzeráty na predaj bývalej budovy SRo na Baštovej ulici v Prešove. Vyzývam, aby Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci s inými rusínskymi organizáciami vyslovila potencionálny záujem o budovu, kde by okrem rusínskeho vysielania (po jeho návrate z Košíc), po čase mohli byť aj: Divadlo Alexandra Duchnoviča, rusínske múzeum, sídlo ROS, rusínskych redakcií, Svetového kongresu Rusínov a pod.

V prípade, že sa na zasadnuti koordinačného výboru ROS bude zostavovať mediálna rada pri ROS, som ochotný prijať členstvo v nej, pokiaľ ma budú do takejto rady navrhovať.

Vyhlasujem, že v najbližšom čase zase stvorím petičný výbor (ktorého som bol predsedom v roku 2001), aby sme petíciou podporili naše požiadavky ohľadom rozhlasu, ktoré vedenie Slovenského rozhlasu a Rozhlasová rada už dlhší čas ignorujú...

Fedor VICO,

bývalý predseda Petičného výboru za rusínske rozhlasové vysielanie

(Upravené a skrátené A. Z., celý článok pod názvom „Nekonečnyj problem rusîn´skoho rozhlasovoho vysylaňa“ si môžete prečítať v rusínskej verzii našej webovej stránky, v rubrike ROZHLAS.) 25. 10. 2006