info@rusynacademy.sk

Kongres Predseda Akcie Zasadnutia SRR Adresár
 

Akadémia

Akcie

Andy Warhol

Аrchitektúra

Asociácia

Cirkev

Dedina

Divadlo

Etnografia

Film

Fotografia

Geografia

História

Hudba

Internet

Jazyk

Kongres

Literatúra

Mesto

Mládež

Ocenenia

Organizácie

Politika

Rozhlas

Spev

Sponzorstvo
Štipendia
Televízia
Tlač
Výtvarníctvo
Vzdelávanie

 

home

Hlavný bod riešenia SRR – Stanovisko k Deklarácii Snemu podkarpatských Rusínov

Riešili sa problémy Rusínov z rozličných štátov

Uznesenie zo zasadnutia Svetovej rady Rusínov (SRR) 23. februára 2007

Hľadajú cestu k vyriešeniu problému

Uznesenie zo zasadnutia Svetovej rady Rusínov 28. mája 2006 v poľskej Krynici

... ZASADNUTIE SVETOVEJ RADY RUSÍNOV

 

Hlavný bod riešenia SRR – Stanovisko k Deklarácii Snemu podkarpatských Rusínov

 

● Účastníci akcií v Bukurešti: (zvrchu zľava) P. R. Magocsi, A. Pilátová, G. Firczak, A. Zozuľák, D. Papuga, M. Ljavinyec a N. Hnatko, ktorí sa zúčastnili aj na zasadaní Svetovej rady Rusínov v tomto meste. Ale predtým boli v rumunskom parlamente prijatí predsedom Dolnej komory poslancov Bogdanom Olteanom (zvrchu vpravo). Potom v klube poslancov parlamentu bola prezentácia rumunskej verzie knihy P. R. Magocsiho Poporul de niciunde (Národ znikadiaľ), na ktorej vystúpili: (zľava dole) V. Paďak, CSc., autor, akademik P. R. Magocsi, akademik C. Mureşanu a tlmočila A. Mund. Na konci prezentácie bol pekný kultúrny program, v rámci ktorého okrem iných vystúpil rusínsky folklórny súbor Holubok z Peregu Mare.

 

V dňoch 4. – 6. februáíra 2008 sa zišli členovia Svetovej rady Rusínov (SRR) na sérii akcií v hlavnom meste Rumunska – Bukurešti.

Stretnutie členov SRR P. R. Magocsiho (predseda), D. Papugu (podpredseda), G. Firczaka (hostiteľ), A. Pilátovej, M. Ljavinyec N. Hnatko (M. Almaši, A. Kopcza, V. Protivňák a A. Blichová sa ospravedlnili, namiesto A. Blichovej na zasadnutí sa zúčastnil  člen Rady Svetového fóra rusínskej mládeže Julian Firczak) začalo už prvý deň neoficiálnym zasadnutím, na ktorom sa prejednávala hlavne Deklarácia s Preambulou a Doplnkom, ktorú vydal Snem podkarpatských Rusínov na Ukrajine a ktorá sa objavila na internete 15. decembra 2007. Tieto materiály členovia SRR dostali dopredu, ako aj návrh Stanoviska SRR k týmto dokumentom, takže každý bol dobre informovaný a debata sa viedla konštruktívne. Všetkých členov SRR prekvapil fakt, že takého dokumenty vydala členská organizácia Svetového kongresu Rusínov – Snem podkarpatských Rusínov a pod Deklaráciou je uvedené aj meno a priezvisko člena SRR za Rusínov Ukrajiny – Michajla Almašiho. Väčšina členov SRR, vrátane tých, ktorí do Bukurešti nemohli prísť, odsúdili tieto dokumenty, lebo je toho pohľadu, že nepomôžu rusínskemu hnutiu ani na Ukrajine, ani vo svete, práve naopak.

čítajte ďalej

 

Alexander ZOZUĽÁK, výkonný tajomník SRR,

fotky autora, 29. 2. 2008

 

 

Riešili sa problémy Rusínov z rozličných štátov

 

A to na zasadnutí Svetovej rady Rusínov (SRR) – výkonného orgánu Svetového kongresu Rusínov (SKR), 23. 2. 2007 v meste Sighetul Marmaţiei, kde v dňoch 21. – 24. júna 2007 bude už 9. Svetový kongres Rusínov.

 

23. 2. 2007 v Sighetul Marmaţiei v Rumunsku bolo zasadnutie Svetovej rady Rusínov (SRR), za čelný stôl ktorého zasadli (zľava) podpredseda SRR a hostiteľ 9. Svetového kongresu Rusínov v tomto meste G. Firczak a predseda SRR P. R. Magocsi. Na koniec dlhého zasadnutia SRR jej členovia sa sfotografovali na pamiatku: (sprava) tajomník SRR A. Zozuľák, o. D. Sidor, S. Ljavinyec, A. Kopcza, predseda P. R. Magocsi, L. Segedi-Falc, podpredseda G. Firczak, A. Pilatová a D. Papuga. Počas obeda s členmi SRR sa stretla aj rusínska mládež z Rumunska. Na ďalšom obrázku je budova umeleckého lýcea, kde bude 9. Svetový kongres Rusínov 21. – 24. 6. 2007.

 

Hostiteľ členov SRR, „gazda“ najbližšieho kongresu, predseda Kultúrneho spolku Rusínov Rumunska – Gheoghe Firczak vo svojom vstupe privítal všetkých členov SRR, ktorí prišli v stopercentnej účasti. Chýbal bez ospravedlnenia iba pozvaný hosť, predseda Svetového fóra rusínskej mládeže Mykola Medješi.

 

Zasadnutie viedol predseda SRR Paul Robert Magocsi. Sprvu podal informáciu o jeho stretnutiach s predstaviteľmi ambasád a medzinárodných organizácií so sídlom vo Washingtone. Niektoré ambasády podľa potreby navštívil v nedávnom čase už po druhýkrát, a to Ukrajiny a Rumunska, lebo tu bola najväčšia potreba. Stretol sa aj s ministerkou zahraničných vecí USA Condoleezzou Rice a senátorom Johnom McCain, ktorý okrem iného sa zaujímal o postavenie Rusínov na Ukrajine. Predseda SRR zase vyzval všetkých členov SRR, aby mu poslali po dva najdôležitejšie problémy, ktoré majú Rusíni v ich krajinách, aby mohol kompetentne a konkrétne žiadať vyriešenie týchto problémov pri stretnutiach s veľvyslancami krajín, kde žijú Rusíni, ako aj s nunciom Veľvyslanectva Vatikánu vo Washingtone. Ten poprosil predsedu SRR, aby napísal list o problémoch Rusínov v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a Ukrajine, preto 17. 2. 2007 sa stretol s generálnym vikárom Marcelom Mojzešom, vikárom pre Rusínov Petrom Pavlom Haľkom, OSBN a riaditeľom Biskupského úradu v Prešove Ľubomírom Petríkom, ako aj s eparchom Mukačevského gréckokatolíckeho biskupstva Mons. Milanom Šasíkom, CM 21. 2. 2007 v Užhorode. Doteraz sa ešte nestretol s veľvyslancom Chorvátska vo Washingtone, ale uskutoční to v najbližšom čase.

 

Druhá jeho informácia bola o príprave 3. Medzinárodného kongresu rusínskeho jazyka, ktorý bude 13. – 16. 9. 2007 v Krakove. Informoval o výsledkoch zasadnutia členov programovej, finančnej, edičnej a výstavnej komisií tohto kongresu v Akadémii pedagogickej v Krakove 19. 2. 2007.

O finančnej situácii SKR v roku 2006 informoval prítomných tajomník SRR A. Zozuľák, ktorý vyzval všetkých členov organizácie vyrovnať členské za tie roky, za ktoré nemajú zaplatené, lebo to je jedná z ich povinností. Predseda SRR vyzval poslať zoznam s adresami všetkých organizácií (aj združených v asociáciách) spojených zo SKR na adresu tajomníka SRR.

 

S. Ljavinyec a G. Firczak informovali prítomných o možnostiach získať pre SKR európske granty.  Zaujímavou bola informácia G. Firczaka, že za pomoci eurokomisára Ľudovíta Orbana, ktorý sa zaoberá jazykmi, bude sa snažiť presadiť, aby rusínsky jazyk bol zapísaný do zoznamu európskych jazykov. To je aj cieľom členov SRR.

 

A. Zozuľák bol poverený vypracovať návrh zmien v Stanovách SKR, aby tieto boli operatívne, flexibilné a nemuselo sa v prípade vážnej a potrebnej zmeny čakať až do kongresu, ktorý sa koná raz za dva roky, ale niektoré problémy by mohla vyriešiť SRR.

 

Prot. D. Sidor informoval o návrhu rusínskej zástavy, čo bolo prediskutované a bolo vyriešené členmi SRR, že sa na 9. SKR daný návrh spolu s hymnou Rusínov – Ja Rusîn byl, jesm i budu... bude oficiálne schvaľovať.

 

Jednotliví členovia SRR podali taktiež informáciu o stave rusínskych organizácií a problémoch Rusínov v jednotlivých krajinách. Vážnym bolo rozhodnutie napísať pri príležitosti tohtoročného 60. výročia neslávnej Akcie „Visla“ Rezolúciu SKR, ktorá taktiež bude schvaľovaná na najbližšom kongrese.

 

Vážnym  pre Rusínov Slovenska je hlavne to, že predseda SRR dostal od povereného tajomníka SRR Rezolúciu zo spoločného stretnutia Slovenskej asociácie rusínskych organizácií (SARO) a Rusínskej obrody na Slovensku (ROS), podľa ktorej sa obidve strany dohodli na vzájomnom rešpektovaní sa, spolupráci a pomoci pri realizácií cieľov rusínskeho hnutia na Slovensku, a taktiež o zastúpení Rusínov Slovenska v SKR. SRR privítala túto skutočnosť a rozhodla navrhnúť kongresu, aby do SKR boli prijaté obidve organizácie ako jeden riadny člen s dvomi integrálnymi časťami – SARO a ROS. Ďalej rozhodla, že v delegácií Rusínov Slovenska na kongres bude 6 delegátov a 2 hostia z ROS a ich kolektívnych členov a 4 delegáti a 2 hostia zo SARO i jej členských organizácií. Okrem toho účastníkmi 3. Svetového fóra rusínskej mládeže (SFRM) bude po 5 delegátov z každej členskej organizácie, to znamená, že aj zo Spolku rusínskej mládeže Slovenska. (Mená a priezviská všetkých delegátov a hostí 9. SKR a 3. SFRM s ich adresami je potrebné poslať tajomníkovi SRR e-mailom na adresu: rusyn@stonline.sk do 25. 5. 2007, zo Srbska kvôli vízam do 1. 5. 2007.) Tak isto SRR rozhodla, že Rusínov Slovenska v SRR budú reprezentovať v dvojročných cykloch raz predstaviteľ zo SARO a druhý raz z ROS.

 

Ohľadom žiadosti Národnej rady Rusínov Podkarpatska (NRRP) o prijatie do SKR a mať 5 delegátov na kongrese, bolo vyriešené, že riadnym členom SKR aj naďalej zostáva Snem podkarpatských Rusínov. Ďalej bolo na zasadnutí SRR rozhodnuté, že dvaja predstavitelia NRRP E. Župan (predseda) a o. Štefan Sič budú na kongrese pozvaní ako hostia predsedu SRR, ktorému členovia SRR odobrili právo pozvať na kongres 10 významných hostí. Jedným z takých hostí bude aj predseda Svetového kongresu Ukrajincov Askold S. Lozinský, s ktorým sa predseda SKR oficiálne stretol minulého roku v Toronte a diskutovali o problémoch Rusínov vo svete.

 

Potom G. Firczak informoval členov SRR o stave prípravy 9. svetového kongresového zasadnutia Rusínov a následne bol prerokovaný a schválený podrobný program kongresu. Súčasťou kongresu bude aj fotografická výstava z činnosti jednotlivých členský rusínskych organizácií SKR a kultúrny program 23. 6. 2007, v ktorom sa predstavia Rusíni zo všetkých členských štátov SKR.

 

Poslednými rozhodnutiami na zasadnutí SRR boli, že najbližšie zasadnutie SRR bude ráno 22. 6. 2007 v Sighete a že 10. Svetový konkres Rusínov v roku 2009 bude v Ruskom Keresture (Srbsko), pričom jeden deň rokovania bude v Petrovciach (Chorvátsko).

 

Zasadnutie v Sighetul Marmaţiei (rumúnsky názov, my budeme používať jednoduchší názov Sighet) bolo konštruktívne, vyriešilo mnoho problémov a bolo jedným z najobsažnejších v histórii Svetovej rady Rusínov.

Alexander ZOZUĽÁK, tajomník SRR, 2. 3. 2007

 

Uznesenie zo zasadnutia Svetovej rady Rusínov (SRR)

23. februára 2007 v rumunskom Sighetul Marmaţiei

 

SRR prijala:

 

 1. Informáciu o jednaniach predsedu SRR vo Washigtone na veľvyslanectvách štátov, kde žijú Rusíni, ako aj s inými významnými osobnosťami politického života, o problémoch Rusínov v daných krajinách (P. R. Magocsi).

 

 1. Informáciu o stave prípravy 3. Medzinárodného kongresu rusínskeho jazyka 13. – 16. 9. 2007 v poľskom Krakove (P. R. Magocsi).

 

 1. Správu o financiách Svetového kongresu Rusínov (SKR) v roku 2006 (A. Zozuľák).

 

 1. Informáciu o možnostiach využívania európskych grantov pre SKR a zapísanie rusínskeho jazyka do zoznamu európskych jazykov v rámci Európskej únie (S. Ljavinyec, G. Firczak).

 

 1. Informáciu o návrhu na zástavu a hymnu Rusínov (o D. Sidor, D. Papuga).

 

 1. Informáciu o dohode vyriešenia problému zastúpenia Rusínov Slovenska vo SKR a ich predstaviteľa vo SRR (P. R. Magocsi).

 

 1. Informáciu o žiadosti prijatia Národnej rady Rusínov Podkarpatska za riadneho člena SKR (P. R. Magocsi).

 

 1. Informáciu o potrebe zmeny Stanov SKR (A. Zozuľák).

 

 1. Správu o stave prípravy 9. Svetového kongresu Rusínov 21. – 24. 6. 2007 v rumunskom meste Sighetul Marmaţiei (G. Firczak).

 

SRR vyriešila:

 

 1. Každý člen SRR dodá predsedovi SRR dva najdôležitejšie problémy Rusínov v ich krajinách, aby mohol konkrétne jednať v zmysle ich vyriešenia s čelnými predstaviteľmi týchto štátov. Termín: do 30. 3. 2007.

 

 1. Každý člen SRR urobí zo svojej strany zoznam organizácií spojených so SKR s úplnými adresami  a kontaktmi na nich, aby sa predseda SRR mohol pri svojich jednaniach opierať na tento zoznam. Všetky organizácie musia písomne požiadať SRR o spojenie zo SKR a priložiť k tomu kópiu zaregistrovaných stanov. To je potrebné poslať na e-mailovú adresu: rusyn@stonline.sk tajomníkovi SRR do 15. 3. 2007.

 

 1. Návrh na zástavu a hymnu Rusínov (Ja Rusîn byl, jesm i budu...) predložiť na schválenie 9. Svetovému kongresu Rusínov. Termín: 22. 6. 2007.

 

 1. Predseda SRR ma právo sám  pozvať 10 hostí na 9. SKR.

 

 1. Navrhnúť 9. SKR, aby do SKR bola prijatá Rusínska obroda na Slovensku (ROS) a Slovenská asociácia rusínskych organizácií (SARO) ako jeden člen SKR za Slovensko s dvomi súčasťami. Pričom delegáti za obidve organizácie navrhnú predstaviteľa do SRR raz za ROS na 2 roky, potom za SARO na 2 roky. Na 9. SKR môže prísť za Rusínsku obrodu na Slovensku 6 delegátov a za Slovenskú asociáciu rusínskych organizácií 4 delegáti.

 

 1. Za každú členskú organizáciu Svetového kongresu Rusínov na 9. SKR môže prísť po 4 hostí a za každú členskú organizáciu Svetového fóra rusínskej mládeže (SFRM) na 3. SFRM môže prísť po 5 delegátov. Zoznam všetkých delegátov a hostí treba e-mailom poslať tajomníkovi SRR do 25. 5. 2007. Tí, ktorí potrebujú vízum do Rumunska (Srbsko), musia tento zoznam poslať do 1. 5. 2007.

 

 1. Snem podkarpatských Rusínov naďalej zostáva jediným riadnym členom SKR za Rusínov Ukrajiny ako asociácia rusínskych organizácií a Národná rada Rusínov Podkarpatska sa neprijíma za riadneho člena SKR, ale jej traja členovia na čele s predsedom Eugenom Županom budú na 9. SKR pozvaní ako hostia predsedu SRR.

 

 1. Tajomník SRR urobí návrh zmien Stanov SKR  do 22. 6. 2007.

 

 1. Predložiť delegátom 9. SKR Rezolúciu ohľadom Akcie „Wisla“, ktorej 60. výročie si pripomíname tohto roku. A Kopcza návrh textu pošle tajomníkovi SRR do 30. 4. 2007.

 

 1. Dodať A. Kopczovi písomne svoje vystúpenia na 8. SKR v poľskej Krynici, aby mohol z tohto kongresu vydať zborník do 9. SKR. Termín: do 15. 3. 2007.

 

 1. Dodať tajomníkovi SRR zoznam najvýznamnejších rusínskych kultúrnych podujatí za každú členskú organizáciu SKR, aby mohol urobiť Kalendár rusínskych kultúrnych podujatí v roku 2007 a poslať ho každému členovi SRR. Termín: do 15. 3. 2007.

 

 1. V kultúrnom programe 9. SKR 23. 6. 2007 vystúpia: 3 súbory z Rumunska na 30 minút, 1 súbor zo Srbska (maximálne 35 osôb) na 20 min., 4 súbory z Ukrajiny (max. 60 osôb) na 40 min., 1 súbor z Chorvátska (15 osôb) na 10 min., 1 súbor zo Slovenska (predseda ROS má tajomníkovi SRR nahlásiť počet členov) na 10 min., poetka z Maďarska bude recitovať svoje básne medzi jednotlivými výstupmi súborov. Celý kultúrny program bude trvať 2 hodiny.

 

 1. V rámci 9. SKR bude výstava fotografií o činnosti jednotlivých členských organizácií SKR, preto je potrebné po 4 kvalitné farebné fotografie poslať kurátorovi výstavy do 1. 5. 2007. Jeho adresu a ďalšie inštrukcie dostane každý člen SRR e-mailom.

 

Hľadajú cestu k vyriešeniu problému

 

25. júna 2005 na 8. Svetovom kongrese Rusínov v poľskom meste Krynica po voľbách Svetovej rady Rusínov vtedajšia predsedníčka Rusínskej obrody na Slovensku a novozvolená členka Svetovej rady Rusínov Anna Kuzmiaková vyhlásila, že ich organizácia pozastavuje svoje členstvo vo Svetovom kongrese Rusínov a ona vo Svetovej rade Rusínov. Tak vznikla situácia, že Rusíni Slovenska stratili svoje zastúpenie vo Svetovom kongrese Rusínov a vo Svetovej rade Rusínov. Preto na najbližšom zasadnutí Svetovej rady Rusínov 28. mája 2006 v Krynici v jej uznesení v bode 9 bolo prijaté: „Vítame účasť Rusínskej obrody na Slovensku v činnosti Svetového kongresu Rusínov, ale len v zostave asociácie s inými rusínskymi organizáciami Slovenska. O tom sa majú dohodnúť predseda Rusínskej obrody na Slovensku Vladimír Protivňák a predseda Slovenskej asociácie rusínskych organizácií Alexander Zozuľák do najbližšieho zasadnutia Svetovej rady Rusínov.“ V bode 12 tohto uznesenia sa hovorí, že najbližšie zasadnutie Svetovej rady Rusínov bude v januári-marci 2007 v Gigéte v Rumunsku.

 

Takže na základe vyššie uvedeného bodu 9 uznesenia 4. augusta 2006 v Medzilaborciach  sa uskutočnilo stretnutie medzi V. Protivňákom a A. Zozuľákom za prítomnosti predsedu Svetovej rady Rusínov Paula Roberta Magocsiho, podpredsedu Rusínskej obrody v Slovenskej republike Mikuláša Krajkoviča, predsedu dozornej rady ROSR Pavla Dupkaniča, člena a bývalého predsedu ROSR Alexandra Franka a primátora Medzilaboriec Mirka Kaliňáka, aby hľadali cestu vyriešenia spomenutého problému. Na koniec jednania obidve strany došli k istému možného riešenia daného problému, o ktorom budú predsedovia obidvoch spomenutých organizácií informovať svoje orgány, konkrétne predseda Rusínskej obrody v SR jej výkonný a koordinačný výbor a predseda Slovenskej asociácie rusínskych organizácií jej výkonný výbor. Potom sa zase stretnú obidvaja predsedovia na ďalšom jednaní, aby sa vzájomne informovali o riešení spomenutých orgánov. Na poslednom zasadnutí v Medzilaborciach bola vyslovená nádej obidvoch predsedov na vyriešenie vyniknutého problému do konca roku 2006. 

– az –  21. 8. 2006


Uznesenie zo zasadnutia Svetovej rady Rusínov 28. mája 2006 v poľskej Krynici

 

 1. Bolo prijaté nové zastúpenie z Maďarska do Svetového kongresu Rusínov – Asociáciu rusínskych organizácií v Maďarsku a táto zvolila Štefana Ľavinca za člena Svetovej rady Rusínov.

 1. Všetky členské organizácie musia každoročne zaplatiť členské vo výške 100 USD. Tí, ktorí organizujú v danom roku zasadnutie Svetovej rady Rusínov majú právo požiadať o odpustenie členského.

 1. Schvaľuje sumu 500 USD ročne na fungovanie kancelárie Svetového kongresu Rusínov.

 1. Svetová rada Rusínov schvaľuje doterajšiu činnosť jeho predsedu a žiada ďalšiu aktivitu na medzinárodnej aréne.

 1. Každý ma dodať predsedovi Svetovej rady Rusínov po dve najdôležitejšie problémy, ktoré majú Rusíni v danom štáte, aby ich mohol deklarovať na významných stretnutiach s čelnými predstaviteľmi jednotlivých štátov a európskych inštitúcií.

 1. Je potrebné hľadať možnosti získavať financie aj od európskych inštitúcií a organizácií.

 1. Bol zvolený dvojčlenný výbor (Gheorghe Firczak a Štefan Ľavinec) pre hľadanie finančných možností pomoci od Európskej únie.

 1. Systematicky sa plnia uznesenia z 8. Svetového kongresu Rusínov v poľskej Krynici a z posledného zasadnutia Svetovej rady Rusínov v srbskom Ruskom Kerestúre v roku 2005.

 1. Vítame účasť Rusínskej obrody na Slovensku v činnosti Svetového kongresu Rusínov, ale len v zostave asociácie iných rusínskych organizácií na Slovensku. O tom sa majú dohovoriť predseda Rusínskej obrody na Slovensku Vladimír Protivňák a predseda Slovenskej asociácie rusínskych organizácií Alexander Zozuľak do najbližšieho zasadnutia Svetovej rady Rusínov.

 1. Hlavný organizátor 9. Svetového kongresu Rusínov v rumunskom Sigete Gheorghe Firczak bude v septembri 2006 informovať všetkých členov SRR o presnom dátume konania 9. Svetového kongresu Rusínov.

 1. Do prípravného výboru najbližšieho kongresu budeme sa snažiť zapojiť taktiež pravoslávneho a gréckokatolíckeho duchovného zo Sigetu.

 1. Najbližšie zasadnutie Svetovej rady Rusínov bude v januári – marci 2007 v Gigete v Rumunsku.


PO DESIATICH ROKOCH V RUSKOM KERESTÚRE...

 

... ZASADNUTIE SVETOVEJ RADY RUSÍNOV

 

Po desaťročí zasadnutí Svetovej rady Rusínov (SRR) v krajinách, kde žijú Rusíni, výkonný výbor Svetového kongresu Rusínov (SKR) – Svetová rada Rusínov  konečne zasadala opäť v Ruskom Kerestúre vo Vojvodine (Srbsko a Čierna Hora). 19. septembra 2005 za pracovný stôl zasadli členovia Svetovej rady Rusínov – predseda Paul Robert Magocsi (predstaviteľ za Severnú Ameriku), podpredseda Gheorghe Firczak (Rumunsko), o. Dimitrij Sidor (Podkarpatsko na Ukrajine), Ľubka Segedi-Falc (Chorvátsko) a Ďura Papuga (Srbsko a Čierna Hora). (Chýbali ďalší traja členovia SRR a tajomník, ktorý bol ospravedlnený.) Ako rovnoprávny člen na zasadnutí sa zúčastnil  aj predseda Svetového fóra rusínskej mládeže – Mykola Medeši z Kocura (Srbsko a Čierna Hora).

 

Zasadnutie sa začalo rusínskou hymnov „Подкарпаткіє Русины“ (Podkarpatkí Rusíni). Potom už následovalo pracovné rokovanie SRR, na ktorom v prvom rade sa hovorilo o Uznesení 8. Svetového kongresu Rusínov, ktorý sa uskutočnil 24. – 25. júna 2005 v poľskej Krynici, a o príprave nasledujúceho, v poradí už  9. SKR v júni 2007 v meste Seged v Rumunsku. Po dodobedňajšom zasadaní predseda SRR odpovedal na otázky novinárov na tlačovej besede. Poobede členovia SRR sa stretli s členmi výkonného výboru Ruskej matky, kultúrno-národnostnej organizácie Rusínov zo Srbska a Čiernej Hore, ktorá má sídlo v Ruskom Kerestúre. Tu sa diskutovalo o témach doobedňajšieho zasadnutia, o kompletizácií a realizácií jednotlivých bodov Uznesenia 8. SKR a o začiatkoch prípravy 9. SKR. V ďalšom bode členov SRR čelní predstavitelia Ruskej matky informovali o aktivitách svojej organizácie. Ako na poslednom kongrese, tak aj teraz predstavitelia Ruskej matky vyzývali, že je potrebné rozvíjať kontakty medzi rusínskymi podnikateľmi, podporovať výmenu študentov  a skompletizovať kalendár kultúrnych podujatí Rusínov, ktorí majú svoje organizácie zastúpené vo Svetovom kongrese Rusínov. Člen SRR o. D. Sidor podčiarkol, že Rusíni v Srbsku a Čiernej Hore boli vždy ich morálnou oporou a  príkladom pre Rusínov na Podkarpatsku, a to hlavne v otázke úrovne dosiahnutých práv národnostných menšín a možnosti ich využívania, čo na Ukrajine ešte vždy je otázka nedosiahnuteľná.

 

Pre zaujímavosť, pred zasadaním Svetovej rady Rusínov, konkrétne 15. septembra 2005 sa uskutočnilo zasadnutie výkonného výboru Ruskej matky, kde okrem iného sa hovorilo o prípravách osláv 15. výročia existencie a činnosti Ruskej matky, ako aj o koncepcii tretieho čísla tlačového orgánu Ruskej matky –  časopisu Rusnak.

 

                                                                                                       Michal ZAZUĽAK,

                                                                                                       Ruský Kerestúr

 

(Z vojvodinskeho variantu rusínskeho jazyka preložil a upravil: A. Z.)