PONUKOVÝ LIST RUSÍNSKYCH NEPERIODICKÝCH VYDANÍ

 

Vážení čitatelia,

ak máte záujem o rusínsku literatúru, ktorá na Slovensku opäť začala vychádzať od roku 1992, prevažne vo vydavateľstve Rusínska obroda v Prešove a ktorú pripravila do tlače a má vo svojom sklade redakcia Rusín na Ľudové noviny (dnes samostatné občianske združenie a vydavateľstvo), dovoľujeme si Vám ponúknuť zoznam doposiaľ vydaných kníh v rusínskom jazyku so stručnou charakteristikou každej z nich. Okrem toho naša redakcia a teraz vydavateľstvo pripravili a vydali aj doposiaľ všetky rusínske učebnice, ktoré vychádzajú od roku 1994, avšak tých je veľmi málo a aj to nie všetky tituly.

 

Rusínska obroda na Slovensku

 

1992:

1. Volodîmîr Fedînîšînec´: Mîrna naša rusyn´ska puť Zborník esejí o Rusínoch v minulosti a súčasnosti. Je to prvá publikácia Rusínskej obrody. Tie isté eseje sú v tejto knihe v 3 jazykoch: rusínskom, slovenskom a anglickom.

2.  PaedDr. Milan Garbera (zostavovateľ): Š´viť, miš´ačku

Zborník rusínskych ľudových piesni bývalého populárneho dua zo Šambrona okres Stará Ľubovňa – Štefana Lukacka a Jána Karafu. V zborníku sú texty piesni v azbuke a latinke, v publikácii je aj ich notový zápis.

3. PaedDr. Milan Garbera (zostavovateľ): U Ňagovi jasno

Zborník rusínskych ľudových piesni bývalého známeho dua Petra Gubu a Michala Beleja z Ňagova okres Medzilaborce. Texty piesni sú v azbuke a latinke, v publikácii je aj ich notový zápis.

4. o. František Krajňak: Malyj grec´kokatolîc´kyj katechizm pro rusyn´sky d´itî

 Katechizmus je podaný v azbuke a latinke a je farebne ilustrovaný ikonami z rusínskych drevených cerkvi severovýchodného Slovenska.

1993:

5. PhDr. Mîchal Popovič: Perekročeny storiča I., Fedor Korjatovič – rusîn´skyj vojvoda –Publikácia, ktorá v základných črtách približuje čitateľovi dobu vládnutia Korjatovičovcov – Fedora I., jeho následníka Fedora II. a jeho brata Vasiľa na Podolí a na južných svahoch Karpát. V podstate je to zmapovanie histórie Rusínov tohto obdobia.

6.  PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc. (zostavovateľ): Spivanky Anny Macibobovoj  Zborník 250 rusínskych ľudových piesni z repertoáru Anny Macibobovej z obce Pichne okresu Snina. V publikácii je aj ich notový zápis.

7.   Mgr. Jan Kalîňak (zostavovateľ): Dvi viflejemsky hry

Je to zborník, v ktorom sú časti: Viflejemci (Jasličkári) zo Bžan, Viflejemsky (Vianočné) koľady (koledy). Zborník je v rusínskom jazyku, ale v latinke. Je tu aj notový zápis rusínskych kolied, ktoré spievali jasličkári na Štedrý večer.

8. Anna Halgašova: Stružnîc´kyma pišnîkamî, zostaviteľ PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.

Zbierka prísloví, porekadiel, anekdot, legiend, hádaniek, poviedok a detského folklóru.

1994:

9. Vasîľ Petrovaj: Rusîny I.

Prvý porevolučný román vydaný pre Rusínov a o Rusínoch v ich rodnom rusínskom jazyku, ale v latinke. Kniha je o medziľudských a medzietnických vzťahoch odohrávajúcich sa v okolí Medzilaboriec

10. Štefan Suchyj: Rusîn´skyj spivnîk

Prvá porevolučná zbierka rusínskej poézie.

11. Mîkolaj Kseňak: O kamjun´skych majstrach

Kniha o zvykoch a tradíciách obce Kamienka okres Stará Ľubovňa vydaná dialektom tejto podtatranskej obce vo veršovanej podobe.

12. Prof. Pavel Robert Magočij, PhD.: Rusîny na Sloven´sku, Prof. Paul Robert Magocsi, PhD.: Rusíni na Slovensku

Prvá neskreslená publikácia o histórii Rusínov od 6. storočia po rok 1992, ktorá vyšla v rusínskom a slovenskom jazyku, a to aj s množstvom poznámok, bohatou bibliografiou, odkazovou literatúrou, štatistikou a mapami. Publikácia môže poslúžiť aj ako učebnica dejín Rusínov.

13. Jan Hrîb: Čitanka pro rusîn´sky d´ity (učebnica)

Prvá porevolučná učebnica v rusínskom jazyku, ktorá sa môže používať aj pre tie najmenšie deti, ktoré sa rusínsky jazyk neučia.

14. Jan Hrîb: Bukvar´ pro rusyn´sky d´ity (učebnica)

Prvý porevolučný šlabikár rusínskeho jazyka, ktorý je zostavený metódou porovnávania so slovenským jazykom a ktorý sa využíva pri vyučovaní predmetu rusínsky jazyk a kultúra od 2. ročníka ZŠ.

15. PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.: Bibliografija narodnych spivanok i narodnoj poeziji Rusîniv vychodnoho Sloven´ska

565-stranková I. časť bibliografie, ktorá obsahuje názvy 3.824 rusínskych ľudových piesní z repertoáru jednotlivých spevákov a 6.927 rusínskych ľudových piesní podľa jednotlivých obcí.

16. PhDr. Marija Maľcovska: Manna i oskomîna

Prvá zbierka poviedok tejto autorky v rusínskom jazyku s tematikou dedinskou, psychologickou, medzietnickou, opierajúcou sa o život a zmýšľanie Rusínov.

17. Doc. PhDr. Jurij Paňko, CSc.: Rusîn´sko-rus´ko-ukrajin´sko-sloven´sko-poľskyj slovnîk lingvističnych terminiv (jazyková príručka)

Je to publikácia, ktorá môže poslúžiť učiteľom rusínskeho jazyka a lingvistom všeobecne, lebo využíva porovnávaciu metódu niekoľkých slovanských jazykov.

18. Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., doc. PhDr. Jurij Paňko, CSc.: Pravîla rusîn´skoho pravopîsu (jazyková príručka)

Prvé pravidlá rusínskeho pravopisu, ktoré poslúžili pri kodifikácii rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku v roku 1995 a ktoré dnes využívajú učitelia a lingvisti.

19. Doc. PhDr. Jurij Paňko, CSc. a kolektív: Orfografičnyj slovnîk rusîn´skoho jazyka (jazyková príručka)

Prvý porevolučný slovník rusínskeho spisovného jazyka, ktorý poslúžil pri kodifikácii rusínskeho normatívneho jazyka na Slovensku a ktorý využívajú učitelia rusínskeho jazyka, lingvisti a širšia obec rusínskej inteligencie.

20. Rusíni: otázky dejín a kultúry, Rusîny: voprosy istoriji i kultury (zostavovateľ Fedor Barna)

Zborník referátov v slovenskom a niektoré v rusínskom jazyku tak, ako odzneli 15. – 16. októbra 1994 v Bardejovských Kúpeľoch na vedeckej konferencii pod názvom Rusíni v dobe slovanského obrodenia.

1995:

21. Štefan Suchyj: Endi sidať na mašynu vičnostî

Druhá poetická zbierka autora v rusínskom jazyku, ktorá obsahuje aj koláž pod rovnomenným názvom o slávnom výtvarnom umelcovi Andy Warholovi, ktorého rodičia boli Rusíni a pochádzali z rusínskej obce Miková dnes okres Medzilaborce.

22. Jurij Charîtun: Husľi z javora

Prvá porevolučná zbierka poézie autora v rusínskom jazyku čerpajúca tematiku zo zátopovej oblasti vodnej nádrže Starina.

23. PhDr. Marija Maľcovska: Prîpovidkova lučka

Prvá porevolučná kniha rozprávok v rusínskom jazyku určená deťom, ale aj dospelým, obohatená detskými ilustráciami dcéry autorky.

1996:

24. PhDr. Anna Pliškova (zostavovateľka): Muza spid Karpat

Zborník rusínskej poézie od najstarších čias po súčasnosť, v ktorom sú aj prvé pokusy najmladších autorov, školopovinných detí ZŠ v obci Habura okres Medzilaborce.

1997:

25. Mgr. Štefan Suchyj: Jak Rusnaky relaksujuť

Po dvoch poetických zbierkach autor vydal aj zbierku humorných a satirických poviedok v rusínskom jazyku, ktorá čerpá námety z dedinského prostredie a nastavuje zrkadlo do vlastných radov Rusínov, aby sme sa sami nad sebou zasmiali.

1998:

26. PhDr. Mîchajlo Hirjak, CSc.: Hori tyma Pychňamî

Etnografický materiál, v ktorom sa nachádzajú okrem opisu jednotlivých zvykov obce Pichne okresu Snina aj ľudové piesne tejto oblasti.

1999:

27. Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 2. a 3. klasy osnovnoj školy z navčaňom

rusîn´skoho jazyka

28. Jan Hrîb: Putovaňa iz soničkom – Robočij zošyt z rusîn´skoho jazyka pro 2. a 3. klasy osnovnoj školy (učebnica)

Prvý porevolučný pracovný zošit z kodifikovaného rusínskeho jazyka na Slovensku.

29. Jan Hrîb, PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.: Čitanka pro 3. klasu osnovnoj školy z navčaňom   rusîn´skoho jazyka (učebnica)

2000:

30. Jan Hrîb: Robočij zošyt z rusîn´skoho jazyka pro 4. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka

32. Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 4. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka

33. Jan Hrîb:  Čitanka pro 4. klasu osnovnoj školy z navčaňom  rusîn´skojo jazyka (učebnica)

34.  PhDr. Mîchajlo Hîrjak, Mgr. Aleksander Zozuľak (zostavovatelia): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´ na rik 2001

Prvý porevolučný rusínsky 248-stranový ľudový kalendár, ktorý nadviazal na tradíciu kalendárov-almanachov, ktoré vydával buditeľ rusínskeho národa Alexander Duchnovič v 2. pol. 19. st.

2001:

35. Jan Hrîb: Robočij zošyt z rusîn´skoho jazyka pro 5. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka

36. Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 5. klasu osnovnoj školy z navčaňom  rusîn´skojo jazyka (učebnica)

37. Mgr. Štefan Suchyj: Literaturna vychova pro 5. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka

38. Aleksander Zozuľak (zostavovateľ): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´ na rik 2002

2002:

39. Jan Hrîb: Robočij zošyt z rusîn´skoho jazyka pro 6. klasu osnovnoj školy  z navčaňom rusîn´skoho jazyka

40. Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 6. klasu osnovnoj školy z navčaňom   rusîn´skojo jazyka (učebnica)

41. Mgr. Štefan Suchyj: Literaturna vychova pro 6. klasu osnovnoj školy  z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica)

42. Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk pro 1. klasu seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica)

Prvá porevolučná učebnica rusínskeho jazyka pre stredné školy.

43. Doc. PhDr. Miron Sîsak, CSc.: Rusîn´ska literatura pro 1. klasu 

Seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica)

Prvá porevolučná učebnica rusínskej literatúry pre stredné školy.

44a. PhDr. Anna Pliškova (zostavovateľka): Terňova ruža (Zbornîk rusîn´skoj narodnoj poeziji) Druhý zborník rusínskej poézie od roku 1992.

44b. Nîkolaj Hvozda: Kvitky z mojoj zahorodky

168-stranková zbierka poézie autora.

45a. Mgr. Aleksander Zozuľak (zostavovateľ): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´  na rik 2003

45b. Mgr. Jan Kalîňak, Mgr. Ľuboslav Kalîňak: Viflejemskýj večur Výber myšlienok o rusínskom národnom obrodení, vianočné a novoročné koledy aj s notovým zápisom.

46a.  PhDr. Marija Maľcovska: Rusîn´sky arabesky – Druhý zborník poviedok autorky v rusínskom jazyku.

46b. Mgr. Jan Kalyňak (zostavovateľ): Pamjatnyj deň Aleksandra Pavlovîča   (Dokumentacija z Pamjatnoho dňa Aleksandra Duchnoviča)  

48. Mgr. Ján Kaliňák: Jarné rusínske piesne – Zborník sa skladá s analitického textu po stranu 75 v slovenskom jazyku, ďalej sú piesne v rusínskom jazyku aybukov s ich notovým zápisom po str. 128.

49. Mgr. Ľuboslav Kaliňák: Úvod do štúdia hudobného folklóru Rusínov na  Slovensku – Je to monografia napísaná o Rusínoch, ich folklóre s bohatou fotodokumentáciou a niektorými piesňami po rusínsky v azbuke s ich notovým zápisom

2003:

52. Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 7. klasu osnovnoj školy z navčaňom   rusîn´skojo jazyka (učebnica) –

53. Jan Hrîb, PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.: Chrestomatija pro 5. – 9. klasy osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica) – Výber literárnych textov pre II. stupeň základných škôl.

54. Jan Hrîb, PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.:: Literaturna vychova pro 7. klasu osnovnoj školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica)

55. Doc. PhDr. Vasîľ Choma, CSc.: Rusîn´ska literatura pro 2. klasu

seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica)

56. Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk pro 2. klasu seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica)

57. Aleksander Zozuľak (zostavovateľ): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´ na 2004 rik

 

   Rusín a Ľudové noviny

 

2004:

1. (58) Mgr. Štefan Suchyj: Azbukarňa (Stîškova knîžka z notamî pro rusîn´sky di´tî, pomičnyj tekst pro osnovny školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka) – (pomocný učebný text) – Zbierka originálnej poézie pre detí s notami.

2. (59) Jan Hrîb: Literaturna vychova pro 8. klasu osnovnych škol z navčaňom  rusîn´skoho jazyka (učebnica) –

3. (60) Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 8. klasu osnovnych škol z navčaňom   rusîn´skoho jazyka (učebnica)

4. (61)  Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk pro 3. klasu seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica)

5. (62) Mgr. Štefan Suchyj: Rusîn´ska literatura pro 3. klasu seredni´ch škol iz  navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica)

6. (63)  Aleksander Zozuľak (zostavovateľ): Rusîn´skyj narodnyj kalendar´ na 2004 rik

2005:

7. (64) Jan Hrîb: Rusîn´skyj jazyk pro 9. klasu osnovnych škol z navčaňom   rusîn´skojo jazyka (učebnica)

8. (65) Jan Hrîb: Literaturna vychova pro 8. klasu osnovnych škol z navčaňom  rusîn´skoho jazyka (učebnica)

9. (66) Mgr. Štefan Suchyj: Rusîn´ska literatura pro 4. klasu seredni´ch škol iz  navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica)

10. (67) Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk pro 4. klasu seredni´ch škol iz navčaňom rusyn´skoho jazyka (učebnica)

11. (68) Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc., PhDr. Anna Pliškova: Rusîn´skyj jazyk  v zerkaľi novych pravîl pro osnovny i seredňi školy z navčaňom rusîn´skoho jazyka –  Po 10 rokoch od kodifikácie rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku prax priniesla potrebu istých zmien v rusínskom pravopise, preto vznikla táto publikácia pre učiteľov rusínskeho jazyka a lingvistov.

12. (69) Štefan Smolej: Ne haňb sja, Rusîne! (Zbornîk patriotičnoj poeziji) –  Prvá básnická zbierka autora z Medzilaboriec.

2006:

13. (70) Jan Hrîb: Bukvar´ pro 2. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîn´skym jazykom i z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica) – Prvá rusínska učebnica pre dva typy škôl.

14. (71) Jan Hrîb: Čitanka  pro 2. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîn´skym jazykom i z navčaňom rusîn´skoho jazyka (učebnica)

15. (72) Mgr. Marek Gaj: Bukvy – moji prîjateľi (Robočij zošyt iz rusîn´skoho jazyka pro 2. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîn´skym jazykom i z navčaňom rusîn´skoho jazyka)  (učebnica)

16. (73) Mgr. Štefan Suchyj: Aspirin

Zbierka básní a eseji známeho rusínskeho autora.

17.  (74) Marija i Erika Kostovy: Prîpovidky na dobru nič – 200 Sk  – Druhá kniha rozprávok v rusínskom jazyku.

2007:

18. (75) PhDr. Mîchajlo Hîrjak, CSc.: Bibliografija narodnych spivanok i narodnoj poeziji Rusîniv vychodnoho Sloven ´ska II. – 376-stranková II. časť bibliografie, ktorá obsahuje názvy 7464 rusínskych ľudových piesní podľa jednotlivých obcí a sú tu aj dva doplnky, a to 175 piesní Anny Jaburovej zo Stakčína a 880 ukážok  kalendárno-obradovej poézie.

19. (76) Jan Hrîb: Rusîňskyj jazyk pro 3. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka – Nová učebnica rusínskeho jazyka pre dva typy škôl.

20. (77) Jan Hrîb: Čitanka pro 3. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka – Nová čítanka rusínskeho jazyka pre dva typy škôl.

21. (78) Mgr. Marek Gaj: Robočij zošyt iz rusîňskoho jazyka pro 3. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusîňskym i z navčaňom rusîňskoho jazyka –

Nový pracovný zošit z rusínskeho jazyka pre dva typy škôl.

22. (79) Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc, PhDr. Anna Pliškova, PhD.: Rusîňskyj jazyk pro 1. – 4. klasy serednich škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka – Prvá súhrnná učebnica rusínskeho jazyka pre dva typy stredných škôl.

23. (80)  Doc. PhDr. Vasîľ Jabur, CSc, PhDr. Anna Pliškova, PhD., PhDr. Kvetoslava Koporova: Rusîňska leksika na osnovi zmin u pravîlach rusîňskoho jazyka pro osnovny i seredňi školy z navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka (Pravopîsnyj i gramatičnyj slovnîk – Druhý slovník rusínskeho jazyka, ktorý je prepracovaný na základe zmien, ktoré nastali v pravidlách rusínskeho pravopisu a ktoré sú platné od 1. septembra 2005. Slovník má skoro 70 tisíc slov.

24. (81) Štefan Suchyj: Slon na Kyčar´i (Stîšková knîžka pro rusîňsky ďitîska) – Štvrtá kniha pre deti v rusínskom jazyku, ktorá vyšla po roku 1989.

25. (82) Paul Robert Magocsi: Národ znikadiaľ: ilustrovaná história karpatských Rusínov – Reprezentatívna vedecko-populárna, bohato ilustrovaná publikácia o histórii Rusínov od najstarších čias po súčasnosť. Kniha známeho historika, člena Kanadskej kráľovskej akadémie vied a profesora Torontskej univerzity vyšla doteraz po anglicky, ukrajinsky, rusínsky, rumunsky a teraz po slovensky.

26. (83) PhDr. Anna Plišková, PhD.: Rusínsky jazyk na Slovensku: náčrt vývoja a súčasný stav – Práca sociolingvistického charakteru, ktorá v 1. časti analyzuje hlavné tendencie vývoja rusínskeho jazyka od 17. st. až do súčasnosti a v 2. časti prezentuje problematiku funkčných sfér rusínskeho jazyka v súčasnosti.

 

2008:

27. (84) Osîf Kuzej: Mudrosťžyvota (Vybir z bajok)

Prvý zborník bájok tohto autora.

28. (85) Jan Hrîb: Čitanka pro 4. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka (učebnica)

Nová čítanka rusínskeho jazyka pre dva typy škôl.

29. (86) Mgr. Marek Gaj: Robočij zošyt iz rusîňskoho jazyka pro 4. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusîňskym i z navčaňom rusîňskoho jazyka (učebnica)

30. (87) Jan Hrîb: Rusîňskyj jazyk pro 4. klasu osnovnych škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka (učebnica)

31. (88) Marija Smetanova: Rusîňskyj jazyk v obrazkach pro I. stupiň osnovnych

škol iz navčalnym rusîňskym jazykom i z navčaňom rusîňskoho jazyka

Nového typu učebnica rusínskeho jazyka pripravená na základe porovnávacej metódy s jazykmi slovenským, ruským a anglickým, slová ktorých sú vždy priradené k páru dvoch obrázkov rôznych vecí.

32. (89) Marija Girova: Rodne hňizdo (Zbornîk poeziji)

Prvá zbierka poézie danej autorky.

33. (90) Osîf Kuzej: Bajky-zabavľajky

Druhý zborník bájok tohto autora.

34. (91) Štefan Smolej: Beskîďsky spivy

Tretia zbierka poézie daného autora.

35. (92) Osîf Kuzej: Pacerky

Zbierka duchovnej poézie autora.

 

2009:

36. (93) Jan Hrîb: Rusîňskyj jazyk pro 5. klasu osnovnŷch škol iz navčalnŷm rusîňskŷm jazŷkom i z navčaňom rusîňskoho jazŷka (učebnica).

37. (94) Štefan Suchŷj: Čitanka pro 5. klasu osnovnŷch škol iz navčalnŷm rusîňskŷm jazŷkom i z navčaňom rusîňskoho jazŷka (učebnica).

38. (95) Mgr. Marek Gaj: Robočij zošŷt iz rusîňskoho jazŷka pro 5. klasu osnovnŷch škol iz navčalnŷm jazŷkom rusîňskŷm i z navčaňom rusîňskoho jaza (učebnica).

39.  (96 ) Kvetoslava Koporova, Anna Pľiškova, Eva Eddi: Rusîňskyj jazyk v konverzaciji pro II. stupiň osnovnŷch škol iz navčalnŷm rusîňskŷm jazŷkym i z navčaňom rusîňskoho jazŷka. Prvá takého druhu trojjazyčná (slovensko-rusínsko-anglická) učebnica.

40. (97) Osyf Kudzej: Bajkar´ovŷ dumŷ. Tretia zbierka bájok nového autora, ktorý zažiaril na rusínskom literárnom nebi v minulom roku, hoci už nie je v najmladšom veku.

41. (98) Anna Pľiškova (ed.): Rusalka (Tvorčosť molodych avtoriv, 2000 – 2009). Výber najlepších prác z kvartálnych príloh Rusalka v Narodnych novynkach, uverejnených vo vymedzených rokoch.

42. (99) PhDr. Staňislav Koňečni: Kapitoly z istoriji Rusyniv na Sloveňsku v konteksťi rozvoja karpaťskych Rusyniv od najstaršych časiv.

43. (100) Aleksander Zozuľak (ed.): Svitla i ťiňi Vasyľa Zozuľaka (Zbornyk statej i literaturnych teksťiv k 100-ričnic´i narodžiňa i 15. ričnic´i smerty).

2010:

44. (101) Mgr. Štefan Suchyj: Literaturna vychova pro 6. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusyňskym i z navčaňom rusyňskoho jazyka (učebnica).

45. (102) Mgr. Marek Gaj: Robočij zošyt iz rusyňskoho jazyka pro 6. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusyňskym i z navčaňom rusyňskoho jazyka (učebnica).

46. (103) Mgr. Jan Hryb: Rusyňskyj jazyk pro 6. klasu osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusyňskym i z navčaňom rusyňskoho jazyka (učebnica).

47. (104) Mgr. Marek Gaj : Muzyčna vychova pro I. i II. stupiň osnovnych škol iz navčalnym jazykom rusyňskym i z navčaňom rusyňskoho jazyka (učebnica).

48. (105) Kveta Morochovičova-Cvyk: Dumky i tužby. Prvá zbierka rusínskej poézie danej autorky.

49. (106) Inž. Rudolf Pavlovič: Grekokatolyc´kyj svjaščenyc´kyj rod Pavlovičovych iz Šarišskoho Čornoho (1693 – 1900). Prvá vedecko-populárna publikácia v rusínskom jazyku daného autora.

50. (107) Iveta Malnyčakova: I Jankovy, i ňaňkovy. Prvá zbierka rusínskej poézie danej autorky.

51. (108) Anna Pľiškova (ed.): Rusyňsky solovji (Pozdravľiňa Rusyniv 1995 – 2000). Prvý diel výberu prác zo štvrťročných literárnych príloh Pozdravľiňa Rusyniv v Narodnych novynkach z daných rokov.

 

Svetový kongres Rusínov

 

2002:

1. Mîkolaj Kseňak: Bida Rusîniv z domu vyhaňala – Publikácia obsahuje dramatickú hru, poviedky a fotografickú časť zo sféry drotárstva z autorovej rodnej obce Kamienka okres Stará Ľubovňa.

2005:

2. Mgr. Havrîjil Beskîd, Mgr. Aleksander Zozuľak (zostavovatelia): Vyznačny pro Rusîniv (Zbornîk referativ iz midžinarodnoho naučnoho seminar´a k 110 rokam od začaťa navčaňa v Grekokatolîc´kij rus´kij učiteľskij seminariji i 80 rokiv od kupľiňa Rus´koho domu v Pr´ašovi) –

2006:

3.  Nîkolaj Hvozda: Spoviď Rusîna

Básnická zbierka autora z najnovšej jeho tvorby.

4.  Prof. PhDr. Pavel Robert Magočij, PhD.: Karpat´sky Rusîny (brožúra) – Je to druhé rozšírené vydanie brožúry o Rusínoch po rusínsky azbukou, ktorá má takéto časti Geografická poloha a hospodárstvo, Jazyk, identita a kultúra, Náboženstvo, Politika, Chronológia, Kultúrne a vedecké inštitúcie, Časopisy a noviny. Je to dobrý 32-strankový pomocník pre tých, ktorý sa zaujímajú o Rusínoch.5.

5. Prof. PhDr. Paul Robert Magocsi, PhD.: Karpatskí Rusíni (brožúra) – Je to tá istá brožúra, ako v rusinčine, ale v slovenčine.

2007:

6. Emil Kubek: Jedna striča (Vybrane z prozy), zostavîteľi PhD. Marija Maľcovska, Mgr. Franťišek Dancak – Prví výber prózy v súčasnom rusínskom spisovnom jazyku tohto autora na Slovensku.

7. PhD. Marija Maľcovska (zostavîteľka): 100 vyznamnych Rusîňiv očamî sučasnîkiv, I. časť – Prvá takéhoto druhu publikácia o významných osobnostiach Rusínov po rusínsky, ktorá podáva umelecko-publicistické materiály o prvých 25 z nich.

2008:

8. Anna Pľiškova (zostavovateľka): Rusŷňskyj jazŷk medži dvoma

kongresamy

Zborník referátov z III. Medzinárodného kongresu rusínskeho jazyka, Krakov, 13. – 16. 9. 2007. Vydaný v spolupráci z Ústavom rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity  v Prešove.

9. Anna Pliškova: Rusŷňskyj jazŷk na Sloveňsku

Krátky náčrt histórie a súčasnosti tohto jazyka na 204 stranách s obrazovou prílohou.

 

Akadémia rusínskej kultúry v SR

 

2010:

1. Jurko Charytun: Moji žaľi. Prvá publikácia daného vydavateľského subjektu, druhá zbierka poézie v rusínskom jazyku autora.

 

2011:

2.  Mykolaj Kseňak: Uhly pohľadu. Zbierka krátkej prózy prevážne básnika a bajkára je dobrým spestrením rusínskej literatury v SR z tvorby autora.

3.  Osyf Kudzej: Kadylo. Druhá zbierka duchovnej poézie prevážne bajkára, akým je autor z Ňagova.

 

2012:

5.  Milan Gaj: Molytva Rusyna. Prvá zbierka poézie autora, ktorou obohatil súčasnú rusínsku literatúru na Slovensku.

 

2013:

6.  Osyf Kudzej: Smich čerez slyzy. Desiata jubilejná publikácia spisovateľa od roku 2006 po súčasnosť.

7. Štefan Smolej: Burji nad Beskydamy.  Ďalšia publikácia prózy autora, ktorý píše viac poéziu.

 

2014:

8. Jurko Charytun: Moji nadiji. Zbierka najnovšej poézie autora.

 

Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska

 

2010:

1. Mykolaj Kseňak/Mikuláš Kseňák: Zerkaľiňa (Bajky)/Zrkadlenie (Bájky). Prvá publikácia vydavateľského subjektu v novej ére vydávania kníh v súčasnej norme rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku, ďalšia zbierka bájok autora, prvá jeho dvojjazyčná kniha.

2. Mgr. Aleksander Zozuľak (ed.): Rusyňskyj literaturnyj almanach na 2010-yj rik. Ôsmy rusínsky almanach, prvý v súčasnej norme rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku.

 

2011:

3. Jurko Charytun: Moje sny. Tretia zbierka poézie básnika z Kežmarku, rodáka z rusínskej obce Ostružnica, ktorá bola vysťahopvaná pre výstavbu starinskej prehrady.

4. Kveta Morochovičova Cvyk: Kamaraťa spid zelenoho duba i belavoho neba. Prvá a tak potrebná zbierka hádaniek pre najmenšie deti Rusínov na Slovensku.

5. Mgr. Aleksander Zozuľak (ed.), PhDr. Kvetoslava Koporova (ed.): Rusyňskyj literaturnyj almanach na 2011-yj rik. Deviaty rusínsky almanach, druhý publikovaný v súčasnej norme rusínskeho spisovného jazyka na Slovensku.

 

2012:

6. Helena Gicova-Micovčinova: Ruža pid oblakom. Autorka vydala v rusínskom jazyku tri zbierky poézie hlavne pre detí a teraz vydáva prvú zbierku poézie pre dospelých.

7. Marija Maľcovská: Najkrasša prypovidka. Ide o vyber z jej celoživotnej prozaickej tvorby.

8. Valerij Paďak: Narys istoriji karpatorusyňskoj literatury XVI. – XXI. storoča. Ide o prvú a jedinú takého druhu publikáciu o rusínskej literatúre vydanú na Slovensku.

 

2013:

9. Jurko Charytun: Moji nezabudky. Ďalšia zbierka poézie veľmi plodného autora v poslednom päťroči.

10. Mykolaj Kseňak: Spomynky i očekovavaňa. Ešte plodnejším spisovateľom čo sa týka krásnej literatúry v rusínskom jazyku je spomenutý autor, ktorý sa teraz prezentuje s novou zbierkou básní.

 

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU v Prešove

 

2009:

4. PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2009 (Študiji z karpatorusynistiky). Prvý zborník referátov z danej novej série, tento konkrétne vedeckých referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom.  

 

2010:

5. PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2009 (Študiji z karpatorusynistiky). Druhý zborník referátov z danej série, konkrétne vedeckých referátov karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom.  

6. Doc. PhDr. Anna Pliškova, PhD.(ed.): Rusyňskyj spysovnyj jazyk na Sloveňsku 1995 – 2010 i sučasna rusyňska literatura (Zbornyk referativ z naučnoho seminar´a z midžinarodnov učasťou 2. decembra 2010).

 

2011:

7. PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2011 (Študiji z karpatorusynistiky). Tretí zborník referátov z danej novej série, tento konkrétne vedeckých referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom.  

8. PhDr. Marta Beňkova, PhD.(ed.): Літературна творчость М. Мальцовской

в контекстї сучасной русиньской літературы (Зборник рефератів з Міджінародного літературного семінара к недожытым 60-ым народенинам авторкы, 2. децембра 2011.) Zborník referátov z Medzinárodného seminára k nedožitým 60. narodeninám M. Maľcovskej, ktorý sa uskutočnil v novej budove rektorátu Prešovskej univerzity v Prešove 2. decembra 2011.

 

2012:

9. PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2012 (Študiji      

z karpatorusynistiky). Štvrtý zborník referátov z danej série, tento konkrétne vedeckých referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom.

 

2013:

10. PhDr. Kvetoslava Koporová (ed.): Studium Carpato-Ruthenorum 2013 (Študiji

z karpatorusynistiky). Piaty zborník referátov z danej série, tento konkrétne vedeckých referátov z karpatorusinistiky, organizovaných daným ústavom.

 

NAJSPOĽAHLIVEJŠIE JE SI OBJEDNAŤ KNIHY PÍSOMNE NA ADRESE: Rusín a Ľudové noviny, Duchnovičovo nám. 1, 081 48 Prešov, e-mailom: rusyn@stonline.sk alebo TELEFONICKY:  0905 470 884