Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR a predseda Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Otvoril diskusiu k tomuto bodu.

 

Pavol Mešťan, Slovenské národné múzeum – Múzeum židovskej kultúry

1/ Vyzdvihol prácu pani generálnej riaditeľky Kresákovej, ako aj činnosť sekcie regionálnych a menšinových kultúr.  

2/ Ocenil, že už v prvom polroku 2008 sú všetky aktivity zafinancované, zrealizované a budú sa vyúčtovávať a taktiež, že už v októbri 2008 budú zverejnené podmienky pre grantový program na rok 2009.  

3/ Uviedol, že by bolo vhodné, aby sa zjednodušil spôsob na dokladovanie a vyúčtovanie projektov. 

4/ Požiadal o prechod financovania národnostných múzeí do grantového programu MK SR, ktorý by sa uskutočnil prostredníctvom projektu. 

 

Pavel Doležal, Český spolek na Slovensku

Položil otázku, či by bolo možné vytvoriť finančné prostriedky na činnosť organizácií v rámci Rady.    

 

Emília Hrušíková, Bulharský kultúrny zväz

Podporila návrh pána Doležala.

Ivan Bandurič, Rusínska obroda na Slovensku

1/ K návrhu pána Mešťana uviedol, že prechod národnostných múzeí je potrebné zabezpečiť, ale nie prostredníctvom projektu.

2/ Zdôraznil, že národnostné divadlá je taktiež potrebné začleniť pod Ministerstvo kultúry SR.

3/ Uviedol, že je potrebné vypracovať nový Výnos MK SR.

 

Ondrej Pöss, Karpatskonemecký spolok na Slovensku

Vyjadril nesúhlas so začleňovaním národnostných múzeí alebo národnostných divadiel         pod Sekciu regionálnych a menšinových kultúr MK SR. 

 

Jana Kresáková, generálna riaditeľka sekcie regionálnych a menšinových kultúr, MK SR

V nadväznosti na diskutované otázky uviedla, že:

-          nie je možné začleniť národnostné múzeá pod Sekciu regionálnych a menšinových kultúr MK SR, ale je možné zintenzívniť spoluprácu s príslušnou sekciou na MK SR, ktorá zastrešuje problematiku národnostných múzeí;

-          národnostné divadlá prešli v rámci decentralizácie pod VÚC a obce a ich preradenie     pod správu MK SR je predovšetkým politickou otázkou; MK SR však môže podporiť viac výjazdových a štúdiových predstavení uvedených divadiel; 

-          MK SR bude hľadať riešenie so zástupcami príslušných poisťovní a úradov s cieľom zjednodušiť proces dokladovania projektov.

 

Anina Botošová, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity  

Navrhla, aby sa na spoločnom stretnutí vzájomne koordinovali priority grantových systémov    na jednotlivých rezortoch (ÚV SR, MK SR, MPSVaR, MŠ SR, MF SR a iné), vo vzťahu k všetkým národnostným menšinám. 

 

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR

Zdôraznil, že v budúcnosti bude potrebné, aby sa jednotlivé grantové systémy skoordinovali,     čo závisí od jednotlivých gestorov grantových systémov. Rovnako sa bude postupovať aj v rámci Národného strategického referenčného rámca.  

 

7. Závery

 

Závery Rady k podpore kultúry národnostných menšín:

1/ Rada vzala na vedomie informáciu o podpore kultúry národnostných menšín z grantového systému Ministerstva kultúry SR v roku 2008 poskytnutú generálnou riaditeľkou sekcie regionálnych a menšinových kultúr MK SR pani Janou Kresákovou.

2/ Rada odporučila, aby sa vzájomne koordinovali priority grantových systémov na jednotlivých rezortoch v podpore národnostných menšín a etnických skupín.

3/ Rada odporučila, aby sa hľadali možnosti skvalitnenia a odbyrokratizovania grantového procesu.

4/ Rada odporučila predsedovi Rady, aby v spolupráci s Ministerstvom financií SR hľadal možnosti na vytvorenie malého objemu finančných zdrojov pri Rade na kofinancovanie administratívnych aktivít organizácií národnostných menšín.

Za správnosť

                                                                                                         JUDr. Marek Lisánsky,

                                                                                                 tajomník Rady

(Zvýraznený text – redakcia webovej stránky.)