2/ Odpovedal na požiadavky, ktoré obsahovala petícia odovzdaná na Úrad vlády SR podpredsedovi vlády SR od zástupcov rusínskej národnostnej menšiny:

1. Konzultovať tvorbu štruktúry vysielania a skladby programu s kompetentnými predstaviteľmi Rusínov a akceptovať ich požiadavku na miesto v Rozhlasovej rade.

-          miesto v Rozhlasovej rade nie je v kompetencii manažmentu Slovenského rozhlasu. Výber sa realizuje prostredníctvom prihlášok v zmysle zákona a následne prebieha schvaľovanie členov v Národnej rade SR. Aj rusínske organizácie majú možnosť nominovať svojich kandidátov;

-          manažment Slovenského rozhlasu je prístupný konštruktívnemu dialógu.

2. Upraviť časovú štruktúru rusínskeho vysielania počas víkendov tak, aby sa vysielanie prihováralo svojim poslucháčom pravidelne.

-     pravidelne každý druhý týždeň sa realizuje vysielanie pre rusínsku národnostnú menšinu v presných vysielacích časoch.

 

3. Nahradiť vysielacie časy dopoludňajších programov v týždni vhodnejšími v podvečerných hodinách.

-     manažment Slovenského rozhlasu bude pripravovať novú programovú štruktúru, je možné, že programová služba určená pre realizáciu národnostno-etnického vysielania  by mohla byť presunutá zo stredných vĺn na veľmi krátke vlny 2. Stredno-vlnné vysielanie nie je dostatočne kvalitné a upúšťajú od neho aj rozhlasové stanice v Európe;

-     posun vysielacích časov bol realizovaný na základe konzultácií so zástupcami maďarskej redakcie a zástupcami ostatných národnostných menšín. Cieľom bolo, aby čas večerného vysielania, ktorý je rušený zahraničným vysielaním dokázali eliminovať a posunulo sa národnostno-etnické vysielanie o 2 hod. skôr v ranných hodinách, tak aby sa vyhovelo poslucháčom, ako aj organizáciám národnostných menšín.   

 

4. Zabezpečiť počúvanie rusínskeho vysielania na teritóriu, kde žijú Rusíni.

-          Slovenský rozhlas pristúpil v januári 2008 k vypnutiu 5 menších stredno-vlnných vysielačov, ktoré šírili vysielanie Rádia Patria. Na druhej strane sa o 100% zvýšil výkon vysielača v Nitre a v Rimavskej Sobote. Dôvodom na vypnutie vysielačov bolo, že uvedené vysielače sa prekrývali s vysielaním vysielača v Prešove a taktiež šetrenie finančných prostriedkov. Vypnutie vysielača Stakčín spôsobilo zníženie pokrytia územia obývaného predovšetkým obyvateľmi rusínskej národnosti, najmä v severovýchodnej časti územia Slovenskej republiky. Počet nepokrytých obcí je 19 (cca. 1700 obyvateľov rusínskej národnosti), čo predstavuje 7%.

5. V rámci NEV určiť vedúceho rusínskeho tímu, ktorý by zodpovedal za obsah a dodržiavanie normy rusínskeho spisovného jazyka v spojení s kompetentnými rusínskymi inštitúciami.

6. Posilniť rusínsky tím o ďalších (aj o vysunutých) redaktorov.

-     v rusínskej redakcii pôsobia dve interné redaktorky, jedna režisérka a dramaturgička pracujúca na polovičný úväzok a externý tím spolupracovníkov, ktorí konzultujú problematiku kodifikácie rusínskeho jazyka s odborníkmi na vysokých školách.

7. Zriadiť samostatnú rusínsku reláciu pre jubilantov s rusínskym moderátorom.

-     na základe požiadavky poslucháčov sa zjednotil program pre jubilantov tak, aby v rovnakom čase bolo vysielanie pre Rusínov aj Ukrajincov. Redaktor tohto programu ovláda rusínsky jazyk.   

 

             8. Na základe už predložených návrhov vedúcej NEV v Košiciach skvalitniť obsahovú náplň  

             rusínskeho vysielania, najmä využívaním živej publicistiky.

-     snahou manažmentu Slovenského rozhlasu je skvalitňovať vysielanie. Podľa posledného prieskumu Rádio Patria zvýšilo svoju sledovanosť o 100%.  

 

9. Opätovne premiestniť rusínske vysielanie do Prešova.

-     Túto otázku v súčasnosti nie je možné riešiť z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov Slovenského rozhlasu.   

 

Jozef Ševec, člen Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu

1/ Zdôraznil, že informácia poskytnutá pánom Machajom by mala byť zaznamenaná aj v písomnej podobe. 

2/ Uviedol, že problematikou národnostno-etnického vysielania sa Rozhlasová rada zaoberala viackrát z kritického hľadiska. Rada dostávala sťažnosti od samotných poslucháčov, ako aj sťažnosti odstúpené od podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny, od predsedu Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, ktorými sa taktiež zaoberala.

3/ Informoval, že Rozhlasová rada zároveň dostala sťažnosť 29 starostov, ktorí reagovali na vypnutie vysielača Stakčín a zdôraznil, že Rada zaviazala generálnu riaditeľku SRo, aby bol vysielač Stakčín opätovne zapnutý.     

4/ Potvrdil informáciu, že sa uvažuje o zmene národnostno-etnického vysielania zo stredných vĺn na veľmi krátke vlny a v tejto súvislosti uviedol, že členovia Rozhlasovej rady upozorňovali manažment Slovenského rozhlasu na skutočnosť, že prechod národnostno-etnického vysielania na stredné vlny nebude vhodným riešením.

 

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR a predseda Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Otvoril diskusiu k tomuto bodu programu.

 

Ivan Bandurič, Rusínska obroda na Slovensku

Zdôraznil, že:

- údaje poskytnuté pánom Machajom o počte obyvateľov rusínskej národnosti nie sú správne. Na východnom Slovensku je 263 rusínskych obcí, v ktorých žije 120 000 obyvateľov. Podľa posledného sčítania obyvateľov sa 54 907 občanov hlásilo k materinskému jazyku rusínskemu.

- Slovenský rozhlas nezabezpečuje rozvoj rusínskej kultúry, pretože nerozlišuje medzi vysielaním pre rusínsku národnostnú menšinu a vysielaním pre ukrajinskú národnostnú menšinu.

- vo vedení rozhlasu v Košiciach od roku 1989 absentuje zástupca rusínskej národnostnej menšiny.    

 

Ivan Laba, Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky

Uviedol, že je potrebné zvýšiť počuteľnosť, ako aj obsah a kvalitu vysielania Rádia Patria.

 

László Nagy, predseda Výboru NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

1/ Informoval, že Výbor sa v tomto roku dvakrát zaoberal vysielaním Rádia Patria a naformuloval odporúčania pre vedenie Slovenského rozhlasu, pričom konštatoval, že väčšina z týchto odporúčaní nebola zo strany Slovenského rozhlasu akceptovaná. 

2/ Kriticky skonštatoval, že:

- vysielanie Rádia Patria sa vďaka poskytnutej dotácii vlády SR zachovalo, avšak na druhej strane,  v zmysle záverov finančnej kontroly NKÚ sa finančné prostriedky nepoužili adekvátne;

- vypnutie vysielača v Bratislave znížilo kvalitu prijímania vysielania Rádia Patria v Bratislave, rovnaká situácia je aj na strednom a východnom Slovensku;

- dvojhodinové vysielanie pre rómsku národnostnú menšinu – druhú najväčšiu národnostnú menšinu na Slovensku - je absolútne nedostatočné a je potrebné zvýšiť počet vysielacích hodín;

- doposiaľ nebolo uskutočnené presunutie rusínskej a ukrajinskej redakcie z Košíc do Prešova;

- mzdy a honoráre zamestnancov Slovenského rozhlasu pracujúcich na jednotlivých okruhoch – sú veľmi odlišné a nepomerné;

- vysielanie prostredníctvom satelitu a internetu vzhľadom na demografické zloženie niektorých národnostných menšín je nenáležité.

3/ Položil nasledovné otázky pánovi Machajovi:

Ako boli použité finančné prostriedky pre vysielanie Rádia Patria?

Sú zabezpečené frekvencie na veľmi krátkych vlnách pre národnostno-etnické vysielanie?

 

Ľuboš Machaj, programový riaditeľ Slovenského rozhlasu

V nadväznosti na položené otázky uviedol, že:

- pri počte obyvateľov Slovenský rozhlas vychádzal z oficiálnych údajov Štatistického úradu SR k 31.12.2006, kde bolo uvedené, že približne 24 000 obyvateľov sa prihlásilo k rusínskej národnosti;  

- predaných bolo 150 digitálnych kariet (predovšetkým na východnom Slovensku);

- z demografického hľadiska je zloženie poslucháčov Rádia Patria najstaršie. Cieľom manažmentu Slovenského rozhlasu je, aby sa vysielanie tohto rádia zameralo aj na nižšie vekové skupiny poslucháčov;

- Národnostný magazín Rádia Regina je vysielaný každý deň od 20.00 do 21.00 hod. Magazín je vysielaný v slovenskom jazyku, cieľom je priblížiť situáciu národnostných menšín aj majoritnému obyvateľstvu;     

- platy zamestnancov zabezpečujúcich národnostno-etnické vysielanie sa v marci 2008 výrazne zvýšili a snahou Slovenského rozhlasu je ich naďalej zvyšovať. 

 

Fedor Vico, predseda petičného výboru poslucháčov rusínskeho národnostného vysielania

Zdôraznil požiadavky občanov rusínskej národnosti v rámci petície:

- prizývať zástupcov rusínskej národnostnej menšiny na zasadnutia Rozhlasovej rady, alebo k tvorbe programovej štruktúry;

- zabezpečiť vysielanie pre rusínsku národnostnú menšinu: každý týždeň, v poludňajších hodinách, z Prešova;

- zabezpečiť vedúceho rusínskeho tímu.

 

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR  

1/ Uviedol, že v súvislosti s národnostno-etnickým vysielaním Slovenského rozhlasu je potrebné:

- zabezpečiť dostupnosť vysielania v materinskom jazyku pre všetkých príslušníkov národnostných menšín;

- uprednostniť vysielanie pre príslušníkov národnostných menšín žijúcich na Slovensku pred komerčným vysielaním, ako aj pred vysielaním pre príslušníkov menšín žijúcich v zahraničí, ktorí neplatia koncesionárske poplatky;

- zabezpečiť zapnutie vysielača Stakčín.

2/ Informoval, že VÚC Prešov súhlasí s vyčlenením dvoch miestností pre vysunutú pracovníčku rusínskeho vysielania. V tejto súvislosti je potrebné nájsť dohodu medzi Slovenským rozhlasom a VÚC Prešov.    

 

Dušan Čaplovič, podpredseda vlády SR

Položil otázku, aké finančné náklady by znamenalo zapnutie vysielača Stakčín a vysielača Bratislava.

 

Ľuboš Machaj, programový riaditeľ Slovenského rozhlasu

V nadväznosti na položenú otázku uviedol, že zapnutie vysielača Stakčín, ako aj vysielača Bratislava by spolu predstavovalo sumu približne 7 mil. Sk ročne.

Jozef Ševec, člen Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu

Informoval, že o záveroch Rady k problematike národnostného vysielania Slovenského rozhlasu bude informovať na najbližšom zasadnutí Rozhlasovej rady Slovenského rozhlasu dňa 2. júla 2008.

 

Ivan Bandurič, Rusínska obroda na Slovensku

Zdôraznil, že do prípravy vysielacej a programovej štruktúry národnostného vysielania Slovenského rozhlasu je potrebné zapojiť aj zástupcov národnostných menšín.

 

Marcela Gbúrová, Prešovská univerzita 

Vyjadrila podporu k presunutiu vysielania z Košíc do Prešova – kultúrneho centra rusínskej národnostnej menšiny a ukrajinskej národnostnej menšiny.  

 

7. Závery

 

Závery Rady k Slovenskému rozhlasu:

1/ Rada vzala na vedomie informáciu o národnostnom vysielaní Slovenského rozhlasu poskytnutú programovým riaditeľom Slovenského rozhlasu pánom Ľubošom Machajom. 

2/ Rada odporučila, aby sa v spolupráci s Rozhlasovou radou Slovenského rozhlasu komplexne po formálnej a obsahovej stránke prehodnotila vysielacia a programová štruktúra národnostného vysielania Slovenského rozhlasu.

3/ Rada odporučila, aby sa zabezpečilo zapnutie vysielača Stakčín a vysielača Bratislava (odhadované náklady spolu cca. 7 mil. Sk). 

4/ Rada odporučila, aby sa zriadila samostatná redakcia vysielania pre príslušníkov rómskej národnostnej menšiny, ktorá je v Slovenskej republike druhou najväčšou národnostnou menšinou. 

5/ Rada odporučila, aby Rozhlasová rada Slovenského rozhlasu konzultovala prípravu vysielacej a programovej štruktúry národnostného vysielania s pracovnou skupinou zloženou zo zástupcov národnostných menšín.

6/ Rada odporučila, aby o vyššie uvedených záveroch rady bola informovaná Rozhlasová rada Slovenského rozhlasu na svojom najbližšom zasadnutí.

Za správnosť

JUDr. Marek Lisánsky, tajomník Rady

(Zvýraznený text – redakcia webovej stránky.)