Na Prešovskej univerzite vznikol Ústav rusínskeho jazyka a kultúry

 

Po celú tú dobu výsledky práce pracovníkov oddelenie resp. „skupiny“ nezostali bez ohlasu. Po nástupe do funkcie (2007) nového rektora Prešovskej univerzity prof. RNDr. René Matloviča, PhD., po následných organizačných zmenách na univerzite, na jeho návrh, schválený Akademickým senátom PU 12. februára 2008, bolo rozhodnuté pretransformovať bývalé oddelenie resp. skupinu rusínskeho jazyka a kultúry na samostatný Ústav rusínskeho jazyka a kultúry. Zaiste veľmi by sa tomu potešil, ako to teší nás, i V. Turok, lebo to je, hoci nepriamo – aj jeho zásluha, lebo nebyť predchádzajúcich krokov, nebol by ani súčasný pozitívny výsledok.

• Rektor Prešovskej univerzity v Prešove – prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Vznik nového ústavu, ako povedal R. Matlovič, je aj výsledkom zmien niektorých vnútorných predpisov na Prešovskej univerzite, ktoré nastali v dôsledku novelizácie zákona č. 131/2002 Zb. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré platia od 1. 9. 2007 a od 1. 1. 2008, ale tak sa stalo aj na základe praktických potrieb tejto vysokej školy. Na tlačovej besede 14. marca 2008 v jeho pracovni vysoko ocenil vedecko-pedagogickú prácu malého kolektívu doterajšieho oddelenia rusínskeho jazyka a kultúry a jeho bohatú publikačnú činnosť. Dobre sa počúvali jeho slova uznania a hlavne to, že svoje rozhodnutie zriadiť spomínaný ústav plánoval zrealizovať za každú cenu, lebo na to má právo. Ale daný fakt má väčšiu váhu, keď jeho návrh podporil skoro celý 27-členný Akademický senát Prešovskej univerzity, čo pán rektor považuje za vysoké ocenenie práce interných a externých vedecko-pedagogických pracovníkov bývalého rusínskeho oddelenia a správnosť jeho rozhodnutia.

Až do realizácie konkurzu na miesto riaditeľa poverená riadením nového ústavu je od 1. marca 2008 PhDr. Anna Plišková, PhD., doterajšia vedúca Oddelenia rusínskeho jazyka a kultúry ÚRNŠ PU, ktorá zdôraznila, že vznik Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry je pozitívnou informáciou pre celú rusínsku obec. A keď zoberieme do úvahy, že samostatný ústav vznikol namiesto Rusínmi na Slovensku dlho požadovanej katedry rusínskeho jazyka a kultúry na Prešovskej univerzite, tak tento moment chápe aj ako istú satisfakciu za minulé roky, počas ktorých katedra z objektívnych, ale niekedy aj subjektívnych príčin nemohla vzniknúť. Na spomínanom novinárskom brífingu A. Plišková okrem iného povedal: „Prvoradým cieľom nového ústavu je príprava budúcich učiteľov predmetu Rusínsky jazyk a kultúra, avšak okrem tejto prioritnej úlohy práca ústavu, ako to bolo aj v prípade oddelenia rusínskeho jazyka a kultúry, bude rozdelená do piatich hlavných oblastí: pedagogickej, vedeckej, publikačnej, dokumentačnej a starostlivosti o jazyk. Ako činnosť bývalého oddelenia, tak aj činnosť nového ústavu by mala korešpondovať s jeho názvom. Nový ústav bude jediným takéhoto druhu ústavom na Slovensku a tým sa stane aj najvyššou vedeckou inštitúciou pre sféru rusínskeho spisovného jazyka. Preto aj naďalej bude v jeho kompetencii zaoberať sa rozvojom rusínskeho jazyka, navrhovaním a potvrdzovaním zmien v pravopise, posudzovaním a zdokonaľovaním úrovne jazykovej kultúry v jednotlivých funkčných sférach. S cieľom udržiavania a ďalšieho rozvoja jazykovej kultúry bude pri ústave pracovať jazyková komisia ako poradný orgán v problémoch rusínskeho spisovného jazyka.“

Okrem jazyka, nový ústav sa chce zamerať aj na iné sféry života Rusínov. Viac pozornosti bude venovať problémom rusínskej literatúry, umenia, divadla, histórie a kultúrno-národnostnej práci rusínskej menšiny, ktoré doteraz boli – z objektívnych dôvodov, v prvom rade pre nedostatok finančných prostriedkov pre ďalších interných pracovníkov – na druhom pláne. Treba veriť, že s podporov nového vedenia Prešovskej univerzity sa ho pracovníkom nového ústavu podarí začať realizovať ešte v roku 2008. A je treba zdôrazniť, že nijaké iná inštitúcia na Slovensku tak široko orientovanú vedeckú činnosť v súvislosti k Rusínom na Slovensku nerealizuje. Keby sa jej to podarilo rozvinúť do takej miery, ako plánujú jeho interní pracovníci PhDr. Anna Plišková, PhD., PhDr. Kvetoslava Koporová a Mgr. Alena Blichová za pomoci  externých pracovníkov mimo univerzity – doc. PhDr. Vasiľa Jabura, CSc. a PhDr. Stanislava Konečného, CSc., ako aj univerzitných spolupracovníkov prof. PhDr. Jozefa Sipka, PhD., doc. PhDr. Ľuby Sičákovej, CSc., doc. PhDr. Andreja Antoňáka, CSc. a doc. PhDr. Valeria Kapku, CSc. a iných, zaiste bol by to prínos nielen pre „rusínsky“ študijný program, ale aj pre samotnú inštitúciu, ktorá by tak postupne dostavala svoj jasný profil. Prínosom to bude aj pre samotnú univerzitu, ktorá podporou jeho zámeru by ako jediná na Slovensku vytvorila adekvátne podmienky pre štúdium a širokospektrálny výskum rusínskeho etnika, a tým aj pre rozvoj rusinistiky. Nakoniec, základy tejto činnosti na Prešovskej univerzite sú už vybudované (od roku 1998). O tom svedčia publikácie pracovníkov bývalého rusínskeho oddelenia, citácie s ich prác doma a v zahraničí, ich účasť na domácich a zahraničných fórach, projektoch atď.

Na záver treba poďakovať všetkým tým, ktorí pomáhali pri budovaní základov rusinistiky na Prešovskej univerzite, pri realizácii doterajších zámerov jej rozvoja a participovali na realizácii hlavne študijného programu, ale samozrejme aj iných projektov rusínskeho oddelenia. Veríme, že aj v novej situácii nový ústav nájde oporu ako u svojich doterajších spolupracovníkov, tak i nového vedenia Prešovskej univerzity, ale aj u štátnych inštitúcií, v prvom rade na Ministerstve školstva SR.