Historická udalosť:

Otvorenie prvej expozície Múzea rusínskej kultúry v Prešove

 

Otvorenie expozície a prezentácia kníh sa začala posvätením nových výstavných priestorov múzea predstaviteľmi Pravoslávnej cirkvi na Slovensku na čele z vladykom Jánom a predstaviteľmi Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na čele s vikárom pre Rusínov o. P. P. Haľkom. Títo odslúžili aj svätú liturgiu a mali slávnostné príhovory. Potom bilanciu ročnej práce Múzea rusínskej kultúry (MRK) v Prešove urobila jej riaditeľka PhDr. Oľga Glosíková, DrCs., ktorá hovorila aj o potrebe kontinuity rusínskej kultúry a nadväzovaní na duchovné a materiálne tradície Rusínov v kontexte so slovenskou a európskou kultúrou. Zdôraznila, že je to najmladšie múzeum na Slovensku a takého druhu – aj vo svete a že sa bude usilovať o vytvorenie moderných spôsobov komunikácie s Rusínmi, no hlavne s jej mládežou. Zdôraznila, že súčasné priestory sú dočasné a že pokračuje proces získania vyhovujúcich samostatných priestorov pre Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Ako vo svojom vystúpení zdôraznil riaditeľ Židovského múzea v Bratislave a zástupca generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) prof. Pavol Mesťan, DrCs., proces založenia tohto múzea prebiehal veľmi dlho, ale až minulého roka sa našla politická vôľa, kedy mohlo dôjsť k jeho založeniu, v čom má veľkú zásluhu podpredseda vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Dušan Čaplovič, ktorému z tohto miesta poďakoval. Múzeum ma slúžiť na spoznávanie i na poznanie, povedal prof. Mešťan. A tak okrem iného výsledkom ročného snaženia múzea bola aj prvá jeho expozícia v novozriadených priestoroch. Potom ako prejav uznania a úcty odovzdal zástupca generálneho riaditeľa SNM kyticu kvetov pani riaditeľke MRK Oľge Glosíkovej.

V kultúrnom programe vystúpili: I. Stropkovský, I. Latta, M. Mačošková, M. Karaš a speváčka Sivuľková. V rámci prezentácie knihy Národ znikadiaľ: ilustrovaná história karpatských Rusínov  (Prešov: Rusín a Ľudové noviny, 120 strán, cena 250 Sk) vystúpili: známy rusínsky vydavateľ V. Paďak, CSc, historik Spoločensko-vedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach PhDr. S. Konečný, CSc. a bibliografka L. Ilčenko, ktorá hovorila o výstave rusínskej literatúry v múzeu, ktorá za pomoci A. ZozuľákaA. Pliškovej mala svoju premiéru 13. septembra 2007 v Krakove v rámci III. Medzinárodného kongresu rusínskeho jazyka. Slovo dostal aj Národný umelec Ukrajiny V. Skakandij a zostavovateľka knihy 100 významných Rusínov očami súčasníkov , I. časť (Prešov: Svetový kongres Rusínov, 140 strán, cena 200 Sk) PhDr. Mária Maľcovská, škoda len, že sa akosi „pozabudlo“ udeliť slovo pozvanému recenzentovi tejto publikácie – prof. PhDr. P. Švorcovi, CSc.

Otvorením prvej expozície Múzea rusínskej kultúry v Prešove sa zavŕšilo skoro 20-ročné snaženie o vytvorenie tejto kultúrno-osvetovej inštitúcie pre Rusínov Slovenska. Ako povedala riaditeľka MRK pani Glosíková, úlohou múzea bude nielen zbieranie artefaktov duchovnej a materiálnej kultúry Rusínov na Slovensku, udržiavanie kontaktov s múzeami v našej vlasti, s Rusínmi v zahraničí, ale aj starostlivosť o zanedbané kultúrno-historické cenností, ktoré sa nachádzajú po rusínskych obciach. Alarmujúcim je príklad v obci Topoľa a inde. Zaiste, práca múzea sa bude môcť rozvíjať ešte vo väčšej miere a kvalitnejšie, keď bude mať svouj vlastnú budovu.

A k takejto práci zaželajme novej inštitúcii Rusínov a jej pracovníkom lem to najlepšie.