2. Za 17 rokov existencie MMUAW vedenie MMUAW nikdy nedostalo žiadny podnet, sťažnosť od návštevníkov MMUAW alebo od občanov mesta o tom, že by parkujúce motorové vozidlá a návštevníci MMUAW niekoho ohrozovali, naopak, mnohí návštevníci MMUAW sa dožadovali súhlasu, aby svoje motorové vozidlá, drahé motocykle mohli zaparkovať pri MMUAW tak, aby boli pod dohľadom snímacích kamier mesta a MMUAW, a taktiež boli časté dotazy na neexistenciu stráženého parkoviska pre tak významnú inštitúciu, akou je múzeum.


3. Autori vyjadrenia k vyhláseniu argumentujú, že 20 metrov od MMUAW je rozsiahle parkovisko, ktoré môžu využívať aj návštevníci MMUAW. Upozorňujeme, že toto parkovisko nie je dostatočne osvetlené, označené, z ktorej strany je prístup k parkovaniu motorových vozidiel a v zimnom období následkom vytekania vody z pravdepodobne prasknutého potrubia, ktoré privádza vodu k fontáne je väčšia časť prístupovej cesty zľadovatelá a schody zľadovatele natoľko, že práve tým ohrozujú bezpečnosť a zdravie nielen návštevníkov MMUAW.


4. Boli by sme radi, keby vedenie mesta v budúcnosti akceptovalo právnu subjektivitu MMUAW v plnom rozsahu a k jeho vedeniu sa správalo ako k vedeniu suverénnej inštitúcie, ktoréj činnosť a poslanie ďaleko presahuje rámec mesta, kraja aj štátu. Pokiaľ ide o súvislosť s obsahom vyhlásenia majiteľov diel Andyho Warhola a Spoločnosti Andyho Warhola vedenie MMUAW a jeho pracovníci sa stotožňujú s týmto vyhlásením, pretože vzhľadom na ekonomickú situáciu a možnosti nákupu diel do expozície MMUAW (hlavne vzhľadom na ich narastajúce ceny) sme vďační privátnym zberateľom i Spoločnosti Andyho Warhola, že nám umožňujú prezentovať dielo Andyho Warhola v našej expozícii.


5. Pokiaľ ide o správanie sa pána primátora k vedeniu MMUAW a jeho pracovníkom, nemôžeme nič iné než považovať toto status-quo ako osobnú zaujatosť primátora voči vedeniu MMUAW a niektorým konkrétnym osobám v ňom. Tento fakt argumentujeme aj tým, že primátor Demko sústavne odmieta spoluprácu a dialóg s MMUAW i Spoločnosťou Andyho Warhola a zamýšľajúc sa nad príčinou tejto situácie aj vedenie MMUAW sa domnieva, že jeho postoj voči MMUAW je následkom istých problémov a neúspechov pána primátora na jednaní s Johnom Warholom (o celkovom stave jednania v USA nás pán John Warhola verbálne informoval v prítomnosti JUDr. Eugena Gališina, riaditeľky MMUAW Dr. Valiky Maďarovej, kurátora MMUAW Mgr. Martina Cubjaka a hlavného kurátora Dr. Michala Bycka, PhD.), na ktorom boli Johnovi Warholovi predložené listiny - zmluvy medzi MMUAW a konkrétnou osobou o zapožičaní diel, kde figuruje aj podpis riaditeľky MMUAW (malo to údajne byť ako doklad, že ide o žiadanie súhlasu licencie aj s vedomím MMUAW a SAW, pravda bez vedomia týchto inštitúcii) a prezidenta Spoločnosti Andyho Warhola ako doklad o údajnej spolupráci medzi príbuzným - zúčastneným stretnutia pána Demka a MMUAW, ale po zistení skutočného zámeru stretnutia s Johnom Warholom, pán viceprezident J. Warhola po rozhovore s Dr. Michalom Byckom, PhD. a Dr. Valikou Maďarovou ním udelený súhlas licenčného práva zobral späť a dementoval ho v plnom rozsahu. Aj keď pán primátor svoju prítomnosť na stretnutí na prekvapenie Johna Warhola i všetkých zainteresovaných verejne poprel (jeho popretie prítomnosti na jednaní a pobytu v USA bolo v Novom čase - redaktor Peter Novotný), od toho času došlo k naštrbeniu a spochybneniu dôvery, vzťahu medzi rodinou Andyho Warhola, Nadáciou Andyho Warhola pre vizuálne umenie, SAW a MMUAW (zdôrazňujeme, že pánom Demkom predložené listiny s podpismi riaditeľky MMUAW a prezidenta Spoločnosti Andyho Warhola nemali nič spoločne so zámerom jednania a boli to čisto interné úradné listiny, z ktorých jedna - poverenie pre syna pána Demka v čase jednania bola neplatná skoro jeden mesiaci). O tom istom nás písomne informoval aj syn Johna Warholu Jeffrey Warhola a taktiež v prítomnosti poslanca VÚC Ing. Ivana Soleja aj účastník jednania predseda Rusínskej obrody na Slovensku pán Vladimír Protivňák.
Sumarizujúc obsah informácií, ktoré nám boli poskytnuté uvedenými osobami, z nášho pohľadu sú dostatočne argumentujúce na možnú averziu a zaujatie primátora Demka voči vedeniu MMUAW a niektorým konkrétnym osobám. Žiaľ, ani vo vyjadrení k vyhláseniu Spoločnosti Andyho Warhola a privátnych zberateľov, ktoré poskytlo vedenie mesta v týždenníku Pod Vihorlatom 28. 07 2008, sme sa nedozvedeli o jedinej príčine primátorom Demkom definovanej ako bezpečnostný dôvod - motiváciu umiestnenia značky Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel pred vchodom do budovy MMUAW.

6. Vedenie MMUAW by skôr zo strany mesta uvítalo väčšiu pozornosť na stav rozpadajúcej sa fontány a sochy Andyho Warhola, ktorá narušením svojej statiky neporovnateľne viac ohrozuje zdravie občanov, hlavne deti, turistov, ktorí sa často pred spomínanou sochou a fontánou fotografujú, ako parkujúce autá. Ďalej upozorňujeme pána primátora a vedenie mesta, aby väčšiu pozornosť venovali ním pomenovanej oddychovej zóne (často prázdnej, neupratanej, burinou zarastenej ploche) a okoliu umiestnenia kríža, ktorý je často miestom požívania alkoholických nápojov rodičov i detí istej časti obyvateľov mesta. Nepochopiteľné pre nás je, že sa to všetko odohráva pred snímacou kamerou mesta.

7. Vedenie MMUAW’ i jeho pracovníci sú ochotní kedykoľvek prijať spoluprácu s vedením mesta, a boli by sme radi, keby vedenie mesta spolu s nami pristúpilo aj k riešeniu havarijného stavu zatekajúcej strechy budovy MMUAW, pretože, ako sme zistili, k zatekaniu dochádza nielen v časti budovy, ktorá je v správe MMUAW, ale aj priamo do kinosály Kultúrneho domu a pri prívalových dažďoch aj priamo na pódium.


8. Vedenie MMUAW i jeho pracovníci žiadajú vedenie mesta o prejavenie ochoty vzájomných odborných konzultácií pri riešení problémových situácií technického charakteru a hlavne pri plánovanej rekonštrukcii budovy, ktorej väčšina (55%) je v správe MMUAW a v majetku zriaďovateľa našej inštitúcie (nie prenajatá).


Dovoľujeme si upozorniť vedenie mesta Medzilaborce i pána primátora, že MMUAW i Spoločnosť Andyho Warhola disponuje neobmedzenými odbornými schopnosťami a kontaktmi vo veci riešenia problematiky archirektonicko-umelecko-edukačného, umeleckého potenciálu, využitie ktorého by bolo lacným a odborným zdrojom pri riešení estetizácie mesta, organizovaných kultúrnych a umeleckých podujatí, ktoré donedávna medzi MMUAW, Spoločnosťou Andyho Warhola a mestom fungovali na veľmi dobrej úrovni.
Vážený pán primátor, vážené vedenie mesta, sme kedykoľvek pripravení viesť s Vami konštruktívny dialóg v plnom rozsahu akceptácie zúčastnených (mesto, MMUAW, Spoločnosť Andyho Warhola...) ako rovnocenných partnerov.
Ďakujeme za pochopenie nášho stanoviska.

 

Dr. Valika MAĎAROVÁ, riaditeľka múzea

Dr. Michal Bycko, PhD., hlavný kurátor MMUAW

Helena Sušková, ekonómka MMUAW
Mgr. Martin Cubjak, kurátor a muzeoedukológ; MMUAW
Iveta Gubová, ekonomicko-administratívna pracovníčka MMUAW
Miroslav Sirik, výstavník a technik MMUAW
Iveta Rusinková, kustódka a archivárka MMUAW
Oleg Karakuľko, technik, vodič, domovník, údržbár MMUAW
Eva Husárová, lektorka a administratívna pracovníčka MMUAW

28. 7. 2008